Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2012. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 23/11) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 204.424.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Javna preduzeća za obavljanje sportskih delatnosti sa teritorije APV;
5.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da postoje najmanje 2 godine, o čemu prilažu dokaz o registraciji kod nadležnog organa i to do 12. aprila fotokopiju rešenja Ministarstva, a nakon toga i fotokopiju rešenja o prevođenju u APR;
    da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine;
3.    Kancelarije za mlade;
4.    Vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih;
    da imaju iskustvo u realizaciji istih ili sličnih projekata;

2.    PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    Izgradnju sportskih objekata i terena;
    Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
    Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
    Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
    Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
    Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
    Prilagođavanje prilaza sportskim objektima za osobe sa invaliditetom;
    Obeležavanje jubilarnih godišnjica sportskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;
    Druge programe kojima se  doprinosi razvoju sporta u APV;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
    podrška projektnim aktivnostima udruženja mladih i udruženja za mlade iz oblasti obuhvaćenih Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini, kao i podrška funkcionisanju omladinskih centara;
    podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima-pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…);

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

4.    ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA:

O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinski sekretar za sport i omladinu na predlog Konkursnih komisija (za svaki sektor posebna) koje razmatraju pristigle zahteve. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstava za sufinansiranje određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2012. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2012. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Konkurs

Obrasci i zahtevi