Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
I Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upućuje javni poziv svim zainteresovanim umetničkim i strukovnim udruženjima, ustanovama kulture, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, drugim pravnim i fizičkim licima da predlože penzionisane umetnike, odnosno stručnjake u kulturi, za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Priznanje).
Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeće kulturne delatnosti:
1.    istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;
2.    bibliotečko-informacione delatnosti;
3.    knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);
4.    muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
5.    likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;
6.    scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);
7.    kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;
8.    umetnička fotografija;
9.    digitalno stvaralaštvo i multimediji;
10.    naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
11.    ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.
II Pravo na Priznanje može steći, umetnik, odnosno stručnjak u kulturi koji ispunjava sledeće opšte uslove, i to:
1.    da je stekao status korisnika penzije kod nadležnog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji;
2.    da je državljanin Republike Srbije;
3.    da je ostvario vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina;
4.    da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, i to:
1.    republičke nagrada za poseban doprinos razvoju kulture;
2.    nagrade za životno delo;
3.    stručne nagrade sa međunarodnih festivala;
4.    nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja;
5.    stručne nagrade udruženja;
6.    lokalne nagrade i društvena priznanja;
7.    druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz oblasti kulture;
5.    da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u delatnostima koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove.
III Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1.    Formular – predlog za dodelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji (preuzima se na prijavnici Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva u Beogradu, Ul. Vlajkovićeva br. 3 ili sa sajta www.kultura.gov.rs);
2.    overena kopija pravosnažnog rešenja donetog od strane nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili kopije izveštaja korisniku o isplati penzije za poslednja tri meseca;
3.    original uverenja o državljanstvu sa rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik”, broj 20/2009);
4.    obrazložena ocena, koju daju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove;
5.    profesionalna biografija;
6.    fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
IV Podnosioci predloga mogu biti:
1.    umetnička udruženja,
2.    strukovna udruženja,
3.    ustanove kulture,
4.    nacionalni saveti nacionalnih manjina i
5.    druga pravna i fizička lica.
V Rok i način dostavljanja predloga: Zainteresovani predloge mogu podneti od 29. avgusta do 23. septembra 2011. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODELU PRIZNANjA UMETNICIMA ODNOSNO STRUČNjACIMA U KULTURI ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANjINA”, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, ili ličnom dostavom.
VI Predlog za dodelu Priznanja utvrđuje Komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Komisija), čije članove imenuje Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva na period od godinu dana, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
Na osnovu predloga Komisije, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, polazeći od sredstava obezbeđenih zakonom o budžetu Republike Srbije, predlaže Vladi akt o dodeli posebnih priznanja.
Vlada donosi rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji.
Posebno priznanje dodeljuje se i isplaćuje umetniku u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u neto iznosu od 50.000,00 dinara (slovima: pedeset hiljada dinara).
NAPOMENA:
PREDATA DOKUMENTACIJA NE VRAĆA SE PODNOSIOCIMA
Formular – predlog za dodelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji, profesionalnu biografiju i spisak najznačajnijih nagrada i priznanja, popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na personalnom računaru.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva telefonom na broj: 011/33-98-652, ili putem elektronske pošte, na adresu: vladimir@kultura.gov.rs.
Link