Sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog
umetničkog stvaralaštva Srba u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 13.000.000,00 dinara  4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba, kao i organizovanje etno-manifestacija u zemlji i inostranstvu;

•    nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo Srba (pod osnovnim sredstvima podrazumevaju se: nošnja i ostali odevni predmeti, kao  i materijali za izradu odevnih predmeta koji su neophodni za izvođenje folklornih programa, popravka i nabavka instrumenta);
•    naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije) i prezentovanje rezultata ovih istraživanja održavanjem izložbi, stručnih skupova, objavljivanjem publikacija, muldimedijalnih zapisa, i sl.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011. godine.

Link