Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini nabavku knjiga biblioteka u APV u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo javne opštinske biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq