Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte

Konkursi

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za privredne subjekte (privredna društva i preduzetnike) koji su osnovani iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine po Konkursima koje je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine.

Ovim Konkursom finansira se: nabavka osnovnih sredstava-opreme potrebne za obavljanje registrovane delatnosti privrednog subjekta.

Uslovi:

 1. da je privredni subjekt osnovan iz sredstava subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština sa teritorije AP Vojvodine po Konkursima koji je raspisao Sekretarijat u saradnji sa Kancelarijom u toku 2007. i 2008. godine
 2. da je korisnik subvencija ispunio uslove predviđene Ugovorom o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine zaključenim sa Sekretarijatom
 3. da privredno društvo odnosno preduzetnik pozitivno posluje

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na konkurs
 2. fotokopija Ugovora zaključenog sa Sekretarijatom;
 3. fotokopija Rešenja o upisu privrednog subjekta u Registar APR
 4. fotokopija Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja PIB
 5. fotokopija kartona deponovanih potpisa
 6. fotokopija lične karte odgovornog lica
 7. fotokopija Finansijskog izveštaja za svaku godinu poslovanja odnosno godišnji izveštaji dostavljeni poreskoj upravi
 8. potvrda poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu za poslednjih 6 meseci, koji prethode mesecu u kome se podnosi zahtev
 9. uverenje poreske uprave o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za ukupni period poslovanja
 10. originalni predračun sa specifikacijom opreme odnosno procena vrednosti opreme od strane ovlašćenog procenitelja

Prijave na konkurs se podnose na obrazcu koji je sastavni deo ovog Konkursa.

Kriterijumi za ocenu prijava je uspešnost privrednog subjekta.

Razmatranje prispelih prijava vrši Komisija za sprovođenje Konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata.

Odluku o dodeli sredstava donosi direktor Kancelarije, na predlog Komisije.

Prava i obaveze između Kancelarije i Korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevaar Mihajla Pupina 25.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link