Kredit za ovčarstvo i kozarstvo

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE
Kredit za ovčarstvo i kozarstvo

Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2009 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase: vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,9% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 12.000 evra,
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
  • rok otplate 18 meseci,
  • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 4 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanom za prodaju ovaca i koza koje bude odabrao učesnik konkursa.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

  • originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu  (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
  • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije  pismo o namerama izdavanja garancije,
  • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
  • originalno uverenje o plaćenom porezu (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
  • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini) – procena vrednosti nepokretnosti izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2009. godine.