Socijalna tranzicija

Konkursi

BALKAN COMMUNITY INITIATIVES FUND (BCIF)
Socijalna tranzicija

Cilj programa Socijala tranzicija u Srbiji jeste da dodelom donacija podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima.

Program ima za cilj da:
– Promoviše i uvede alternativne metodologije i postupke u oblast socijalne zaštite (i akcija i prevencija); pod alternativnim metodologijama i postupcima se podrazumaveju one usluge (servisi) koji nisu obezbeđeni/finasirani od strane države u državnim institucijama, već ih sprovode nevladine organizacije i na taj način omogućavaju pluralizam usluga sistema socijalne zaštite
– Pomaže razvoj i održivost usluga koje pružaju neprofitne organizacije; pod razvojem usluga podrazumevaju se usluge koje pružaju nevladine organizacije i koje su inovativne u odnosu na sistem socijalne zaštite a nisu osnovne (bazične) usluge koje već pružaju nevladine oragnizacije koje se bave pitanj ima socijalne zaštite
– Radi na izgradnji kapaciteta neprofitnih organizacija koji će im omogućiti da se bave pitanjima socijalne zaštite

Mogu konkurisati: Sve registrovane nevladine organizacije, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite. Nacionalne i međunarodne organizacije sa sedištem izvan zajednice o kojoj je reč mogu da deluju kao partnerske organizacije aplikanata, ali ne mogu da imaju finansijse koristi od donacije ili da budu primaoci donacije od CNF CEE. Prijave državnih institucija, vladinih tela i profitnih inicijativa neće biti uzimane u obzir.

Iznos: Do 20.000 eura

Otvoren do: 12.11.2009.