Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

Konkurs za izbor kompanija čiji će se nastup na 42. Sajmu privrede u Celju, subvencionisati iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji imaju poslovni interes za zajednički nastup privrede AP Vojvodine na 42. Sajmu privrede u Celju, koji će se održati u periodu od 9. do 16. septembra 2009. godine.

2. Subvencionisaće cs „troškovi zakupa opremljenog zajedničkog štanda, troškovi zajedničkog prevoza za 2 osobe no učesniku, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

3. Učesnici sajma će snositi troškove boravka i izdavanja viza.

4. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika, sa potrebnim prilozima.

Tekst konkursa i navedenog upitnika može se preuzeti sa sa

jta svih regionalnih privrednih komora u AP Vojvodini ili dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 2. sprat, soba broj 5.

5. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs „ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Odluku o izboru kompanija čiji će se nastup u Celju subvencionisati doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za privredu u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Rok: 15.07.2009.

zp8497586rq