Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja

Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za realizaciju investicionih i drugih ulaganja – programa i projekata u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije osim teritorija autonomnih pokrajina

Predmet ovog konkursa je prikupljanje (podnošenje) zahteva potencijalnih korisnika sredstava (investitora) sa potrebnom dokumentacijom u cilju finansiranja izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja i drugih aktivnosti na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, i to:

a) za sledeće namene i aktivnosti gde su korisnici sredstava (investitori) jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd):

1) geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacije koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina;

2) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica, odnosno između fizičkih i pravnih lica;

3) biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala;

4) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu;

5) istraživački radovi i projekti od značaja za jedinice lokalne samouprave i

6) korišćenje podataka iz javnih knjiga i odgovarajućih katastarskih planova kod službi za katastar nepokretnosti u opštinama i gradovima u cilju davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

b) za namene ulaganja gde su korisnici sredstava (investitori) ustanove koje imaju sopstvene ekonomije (srednje i više poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, instituti u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine):

1) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;

2) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište;

3) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, i

4) melioracije livada i pašnjaka.

c) za namene gde su korisnici sredstava poljoprivredne stručne službe, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica:

1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica (u daljem tekstu: poljoprivrednici) koji su vlasnici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta prve do pete katastarske klase, odnosno za brdsko planinska područja prve do sedme katastarske klase.

Zahtev za kontrolu plodnosti poljoprivrednici podnose poljoprivrednoj stručnoj službi, koja pokriva područje gde se nalazi zemljište, najkasnije do 31.07.2009. godine (zahtev mogu preuzeti u poljoprivrednoj stručnoj službi ili na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs).

Poljoprivredna stručna služba besplatno dostavlja izveštaj (agrohemijsku analizu zemljišta) i preporuku za đubrenje poljoprivrednicima.

Poljoprivredna stručna služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.09.2008. godine sledeću dokumentaciju:

1. zahtev poljoprivrednika,

2. program kontrole plodnosti,

3. izveštaj sa preporukama, i

4. račun.

2) kalcifikacija kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta;

Pravo učešća na konkursu imaju poljoprivrednici koji su vlasnici odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta prve do pete katast

arske klase, odnosno za brdsko planinska područja od prve do sedme katastarske klase, na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđena pH vrednost do pet.

Zahtev za kalcifikaciju poljoprivrednici podnose poljoprivrednoj stručnoj službi, koja pokriva područje gde se nalazi zemljište, najkasnije do 31.07.2009. godine (zahtev mogu preuzeti u poljoprivrednoj stručnoj službi ili na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs).

Poljoprivredna stručna služba po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od 30 dana od dobijanjazahteva izradiće Program kalcifikacije za obradivo poljoprivredno zemljište poljoprivrednika.

Poljoprivrednici su dužni najkasnije do 1.09.2009. godine da dostave poljoprivrednoj stručnoj službi račun za kupljeni i isporučeni materijal za kalcifikaciju (propisan uredbom).

Poljoprivredna stručna služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.09.2009. godine sledeću dokumentaciju:

1. zahtev poljoprivrednika,

2. program kalcifikacije,

3. račun za isporučeni materijal,

4. račun za usluge poljoprivredne stručne službe, i

5. pripremljen ugovor.

Zahtevi i potrebna dokumentacija za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava Republike Srbije za namene pod tačkom a i b:

1. Osnovni podaci o podnosiocu zahteva (korisniku sredstava odnosno investitoru) – pun naziv, adresa, telefon, faks, matični broj, poslovna banka sa tekućim računom, PIB, ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora;

2. Osnovni podaci o projektu (programu) ili drugoj aktivnosti, koja se namerava sufinansirati i podsticajnim sredstvima Republike Srbije:

– naziv i vrsta (namena) projekta, programa ili druge aktivnosti;

– opšti i posebni ciljevi i interesi realizacije navedenog projekta (programa) ili druge aktivnosti;

– projektno-tehnička i investiciona dokumentacija, sa iskazanim predmerom i predračunom radova, tehničkom strukturom ulaganja, odnosno specifikacija troškova.

3. Plan finansiranja projekta (programa) ili druge aktivnosti:

– iznos predviđenih ukupnih sredstava za realizaciju projekta (programa) ili druge aktivnosti;

– iznos traženih podsticajnih sredstava Republike Srbije zajedno sa iskazanim ostalim izvorima u konstrukciji finansiranja (sopstveno učešće i/ili drugi izvori) za realizaciju projekta (programa) ili druge aktivnosti.

– planirani rok početka realizacije nameravanih ulaganja – mesec i godina, i

– predviđeni završetak realizacije navedenog projekta (programa) ili druge aktivnosti – mesec i godina.

4. Pre podnošenja zahteva ovom ministarstvu korisnici sredstava (investitori) potrebno je da se prethodno u predviđenom postupku i proceduri ispoštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama – posebno kada je u pitanju izvođenje građevinskih i drugih radova, nabavka, transport i montaža opreme i i dr. putem javnog nadmetanja ili putem prikupljanja pisanih ponuda (u zavisnosti od njenog karaktera – nabavka male ili velike vrednosti).

Zahtevi za odobravanje podsticajnih sredstava Republike Srbije, zajedno sa dokumentacijom, podnose se u jednom primerku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Odsek za poljoprivredno zemljište), 11000 Beograd, Nemanjina br. 22-26, isključivo putem pošte ili predajom na istoj adresi na Pisarnici uprave za poslove republičkih organa svakog radnog dana u vremenu 8,30-16,00 časova.

Rok za podnošenje zahteva, sa priloženom dokumentacijom, je

15.09.2009. godine.

Za sve eventualne nejasnoće vezane za konkursne uslove može se kontaktirati preko sledećih telefona: 011/334-8038; 011/334-8041 i 011/334-8049.

zp8497586rq