Konkurs za dodelu „Stipendija Nada Obradović“ studentima i godine poljoprivrednog ili veterinarskog fakulteta za školsku 2020/2021. godinu

Konkursi

FONDACIJA „ANA I VLADE DIVAC“

Konkurs za dodelu „Stipendija Nada Obradović“ studentima i godine poljoprivrednog ili veterinarskog fakulteta za školsku 2020/2021. godinu

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima poljoprivrede ili veterine koji su školske 2020-2021. godine upisali prvu godinu studija na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima poljoprivrede ili veterine koji su školske 2020-2021. godine upisali prvu godinu studija na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

Fondacija će po prvi put ove godine dodeliti 3 stipendije odabranim studentima poljoprivrenog ili veterinarskog fakulteta, a u znak sećanja na Nadu Obradović. Naša draga koleginica Nada Obradović bila je veliki zaljubljenik u selo, prirodu i ljude. Osnivač je Divac poljoprivrednog Fonda, u okviru koga je preko 1,000 najugroženijih domaćinstava dobilo podršku za dostojanstven život i rad na selu. Neumorno i nesebično je svoj život delila sa svima kojima je pomoć bila potrebna, ostavljajući neizbrisiv trag među onima koji su imali sreću da je upoznaju i da dele život sa njom.

U njeno ime nastavljamo da se borimo za bolji život porodica na selu.

I USLOVI

Pravo da se prijave na Konkurs, imaju studenti poljoprivrednog ili veterinarskog fakuleta čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na prvu godinu fakulteta, a čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Kandidati treba da imaju državljanstvo i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

U obzir će biti uzeti samo oni kandidati koju su u prethodne 3 školske godine (srednja škola) imali prosek od najmanje 4,50 za svaku školsku godinu, što dokazuju potrebnom dokumentacijom. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati sa prijavom boravka u nekom od sela Srbije i čija porodica ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Takođe, prednost imaju kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, studenti sa invaliditetom, student/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

Konkurs je otvoren do 16.10.2020. u 12 časova.

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidati se prijavljuju na konkurs isključivo onlajn na linku:
1. Skenirano/fotografisano uverenje o upisu na prvu godinu studija finansirano iz budžeta Republike Srbije.
2. Skenirano/fotografisano uverenje (svedočanstva) o postignutom uspehu kandidata za poslednje tri godine školovanja, prikačiti onlajn
3. Skenirano/fotografisano uverenje o najznačajnijem uspehu postignutim na takmičenjima u poslednje 3 godine, prikačiti online
3. Skenirano/fotografisano uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca ili penzioni list potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje ili potvrda iz opštine o prihodima domaćinstva)
5. Skenirano/fotografisano uverenje da je porodično gazdinstvo aktivno u 2020. godini, prikačiti online

Dodatna dokumentacija:
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i skeniranu/fotografisanu dokumentaciju kojom se dokazuje:
• Invaliditet deteta/roditelja medicinska
• ratni vojni invalidi
• jednoroditeljski status porodice (urmlica roditelja, sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu),
• podstanarski status porodice (ugovor sa stanodavcem) i druga dokumenta
• potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (izbeglička legitimacija ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
• potvrda o voloniranju, ukoliko je student volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji
• druga relevantna dokumenta.

Samo dostavljena dokumenta biće uzeta u razmatranje.

III KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,
– nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice, za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

Kriterijumi za bodovanje:
1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);
2) nagrade na takmičenjima i sportskim takmičenjima (5 bodova nacionalna, 4 regionalna, 3 boda opštinska takmičenja, boduje se samo jedan, najbolji rezultat)
3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice za poslednja 3 meseca tekuće godine godine, i to:
• Bez prihoda (5 bodova)
• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)
• Bolest kandidata/člana porodice (5-3 bodova)
• Ostali socio-ekonomski uslovi – podstanarski status, kolektivni smeštaj, izbeglički status, žrtve porodičnog nasilja i dr. (3-1 boda)

4) Kandidati sa prijavom boravka u nekom od sela Srbije i čija porodica ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo – 5 bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu stipendije. Rangiranje se vrši iskučivo na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, kandidat zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou, tokom 10 meseci u iznosu od 10,000 dinara mesečno.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, ili napuštanja redovnog školovanja.
Studenti koji budu izabrani za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontiraju o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com.

Detaljnije