Konkurs – Unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

Konkursi

3153-757055POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1.    Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom  na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

2.    Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 160.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od  800.000,00 dinara po hektaru.

3.    Pravo prijave na konkurs

Pravo da konkurišu imaju:
–  fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
–  pravna lica – registrovana za obavljanje  delatnosti gajenja voća;
– zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje  delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).

Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4.    Potrebna dokumentacija

Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):

1.    čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
2.    fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
3.    izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)
4.    izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);
5.    izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6.    overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);
7.    investiciona saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podignuti višegodišnji zasad pod voćem na zakupljenom državnom zemljištu;
8.    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili  fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;
9.    uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.    Izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost.

Pravna lica i zemljoradničke zadruge

1.    čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3.    izvod iz Agencije za privredne registre;
4.    overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;
6.    izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);
7.    izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
8.    overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);
9.    investiciona saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podignuti višegodišnji zasad pod voćem na zakupljenom državnom zemljištu,
10.    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili  fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;
11.    uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za  2012. godinu,

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:

1.    Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2.    Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3.    Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4.    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

5.    Rok za podnošenje prijava

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa  17.05.2013.godine.

Vidite detalje konkursa OVDE