FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Drugi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Drugi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Cilj Programa saradnje nauke i privrede (u daljem tekstu: Program) je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 500.000 evra bespovratnih sredstava.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i 40% za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 18 meseca.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća:
• Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće:
o Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 300,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora poslovati sa dobitkom;
o Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete koja je dostupna na linku, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Pored obaveznog Glavnog podnosioca Prijave i Glavnog kopodnosioca Prijave navedenih gore, konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, kako domaće, tako i strane, i inovacione centre univerziteta/fakulteta u Srbiji kao Kopodnosioce Prijave, dok god je njihovo angažovanje opravdano razvojnim potrebama predloga Projekta. Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:
• Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost konzorcijuma da realizuje projekat;
• Kvalitet i potencijal za saradnju članica konzorcijuma;
• Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine i njen potencijal;
• Jasna tržišna potreba, konkurentska (po mogućnosti globalna ili EU) pozicija i potencijal za komercijalizaciju;
• Nivo sufinansiranja, korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta;
• Kvalitetno razvijen organizacionalni dizajn i sistem upravljanja projektom (uključujući jasne uloge, zaduženja, ovlašćenja i odgovornosti za sve članice konzorcijuma i kvalitetno osmišljen proces kontrole učinka i strategiju upravljanja rizikom).

Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume i ostvaruju izuzetne rezultate u njima biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na linku.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 01. april 2024. godine do 12:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa saradnje nauke i privrede i set neophodne dokumentacije dostupni su na linku. Pravila državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Kontakt: cgs@inovacionifond.rs

Detaljnije