POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni poziv za finansiranje stručne prakse

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za finansiranje stručne prakse

I OSNOVNE INFORMACIJE
Aktivna mera zapošljavanja stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi sticanja radnog iskustva u struci.
Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Stručna praksa sprovodi se u skladu sa zakonom i Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2023. godinu.

II NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za finansiranje stručne prakse studenata koji su u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirali s prosekom 9,50-10,00 na fakultetu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu Univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, i koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ).

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansira meru stručne prakse u trajanju od 12 meseci.

Student koji je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10 na fakultetu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedištje sedište na teritoriji AP Vojvodine (u daljem takstu: Angažovano lice), koji se stručno osposobljava treba da ispunjava sledeće uslove:
• da se vodi kao nezaposleno lice na evidenciji NSZ.
• da ima završene osnovne akademske studije u obimu do 240 ESPB,
• da poseduje dokaz koji izdaje fakultet, a kojim se potvrđuje da je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10,00 i
• da nema radnog iskustva u struci.

Tokom trajanja stručne prakse Angažovanim licima vrši se:
1. isplata sredstava u ukupnom mesečnom iznosu od 60.000,00 dinara, na ime novčane naknade i troškova prevoza i
2. obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Sredstva su obezbeđena u budžetu AP Vojvodine na razdelu 16, pozicija Program 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, 4641 – tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Pravo učešća u realizaciji mere stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: Poslodavac).

Uslovi koje treba da ispunjava Poslodavac su:
• da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog (mentora) koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i Angažovano lice i
• da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Pre uključivanja u meru, NSZ vrši proveru statusa lica, odnosno da li se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica NSZ, a Sekretarijat vrši proveru ispunjenosti uslova iz javnog poziva za Angažovano lice.

Informacije o meri stručne prakse mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj telefona 021/487-4145, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.

Javni poziv je otvoren do 03. avgusta 2023. godine.

Detaljnije