POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ – Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju objekti javne namene i to: javne ustanove koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i objekti javne namene sa teritorije AP Vojvodine u vlasništvu crkava i verskih zajednica.
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene, i to za:

Namena A – korišćenja solarne energije za potrebe proizvodnje električne energije i ugradnje uređaja za grejanje i hlađenje u javnim ustanovama koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, odnosno jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih sistema za proizvodnju električne energije (fotonaponski paneli, invertor, prateće instalacije…),ugradnja energetski efikasnih električnih uređaja za grejanje i hlađenje, prateća elektro i mašinska oprema, kao i izrada tehničke dokumentacije i angažovanje nadzora.

Namena B – korišćenja solarne energije za potrebe proizvodnje električne energije i ugradnje uređaja za grejanje i hlađenje u objektima javne namene sa teritorije AP Vojvodine u vlasništvu Crkava i verskih zajednica, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih sistema za proizvodnju električne energije (fotonaponski paneli, invertor…) prateća elektro i mašinska oprema, kao i izrada tehničke dokumentacije i angažovanje nadzora.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. kupovinu polovne opreme i materijala;
2. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata primene obnovljivih izvora energije u objektima javne namene na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• sigurnijeg snabdevanja energijom;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 30.000.000,00 dinara (slovima: tridesetmilionadinara i 00/100) od čega za:
a. Namenu A – 25.000.000,00 dinara (dvadesetpetmiliona dinara i 00/100)
b. Namenu B – 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije sa PDVom.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:
a. za namenu A i B – 5.000.000,00 dinara (petmiliona dinara i 00/100)
4. Rok za podnošenje prijave je 28. jul 2023. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije