MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – Javni poziv za dodelu sredstava za podršku u primeni naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni poziv za dodelu sredstava za podršku u primeni naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 344-1460/2023 od 2. marta 2023. godine kojim je usvojen Program podrške u primeni naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu, raspisuje javni poziv za dodelu sredstava za podršku u primeni naprednih tehnoloških rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu (,,Sl.glasnik RS“ broj 138/22).

KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom,
2) priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi
ispunjenju ciljeva definisanih Programom.
Jedinica lokalne samouprave može podneti jednu prijavu na javni konkurs. Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više jedinica lokalne samouprave.
Gradska opština, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/06 – dr. zakon i 47/08), nije jedinica lokalne samouprave već opština u okviru jedinice lokalne samouprave, odnosno grada i ne može da bude korisnik bespovratnih sredstava u okviru Programa.

USLOVI ZA DOBIJANJE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja ispunjava sledeće uslove:
1) da je podnela popunjen prijavni formular (Obrazac prijave PRILOG 1) sa
potrebnom dokumentacijom u skladu sa Programom i objavljenim javnim konkursom,
2) da joj račun nije u blokadi u počevši od 1. januara 2023. godine,
3) da je priložila elaborat koji sadrži:
– detaljan opis funkcionalnosti projekta koji doprinosi podizanju kapaciteta
jedinice lokalne samouprave u skladu sa ciljevima Programa,
– detaljnu tehničku specifikaciju (predmer i predračun) radova, opreme i usluga,
koje su neophodne u cilju realizacije podnetog projekta.
4) da je izrađen detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom
dinamikom sprovođenja aktivnosti i
5) da je izrađen detaljan budžet projekta.
Obrazac prijave odštampan je uz ovaj program i čini njegov sastavni deo.
Ministarstvo će uvidom u internet stranicu Narodne banke Srbije utvrditi da li jedinica lokalne samouprave ispunjava uslov da joj račun nije u blokadi počevši od 1. januara 2023. godine.

FINANSIJSKI OKVIR

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od maksimalno 50 odsto vrednosti projekta.
Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava. Troškovi uključuju porez na dodatu vrednost.
Sredstva će biti preneta, po odobrenju projekta, odnosno donošenja Odluke ministra o dodeli sredstava, jedinici lokalne samouprave na osnovu Rešenja ministra o namenskom transferu za realizaciju konkretnog projekta.
Jedinica lokalne samouprave, kao korisnik sredstava je u obavezi da namenski transfer dobijen po ovom programu koristi tačno u određenu svrhu za koju je transfer dodeljen, a u skladu sa zaključenim ugovorom.
Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora, a plaćanja izvršena do 31. decembra 2023. godine, dok se pravdanje utrošenih sredstava mora izvršiti najkasnije do 15. februara 2024. godine. Neutrošena sredstva vraćaju se u budžet Republike Srbije.
Jedinica lokalne samouprave će realizovati odobreni projekat tako da obezbedi transparentnost u dodeli sredstava, a u slučaju da je potrebno objaviti javni poziv ili sprovesti postupak javne nabavke, u komisiji će učestvovati i predstavnik Ministarstva.
Odobreni iznos sredstava po ovom Programu, a za realizaciju konkretnog projekta, smatra se konačnim odobrenim iznosom za planiranu namenu u 2023. godini. Ministarstvo ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti korisnik sredstava iz sopstvenih prihoda ili iz drugih izvora finansiranja (donacije itd).
Sredstva se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske troškove, indirektne i administrativne troškove, tekuće troškove, kreditiranje trećih lica, prikupljanje dokumenata za prijavu na konkurs i druge aktivnosti koje nisu u skladu sa namenom sredstava.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.
Prijave se predaju u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška primeni naprednih rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na mejl adresu projekti@mgsi.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška primeni naprednih rešenja u oblasti drumskog transporta i saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave”.
Prijava se podnosi na Obrascu prijave datom u Prilogu 1 Javnog poziva. Obrazac zahteva je sastavni deo ovog Javnog konkursa (Prilog 1) i može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ovog Ministarstva https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/89/172 .

Neblagovremene prijave i prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati, o čemu će biti obavešten podnosilac prijave.
Javni konkurs za podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mgsi.gov.rs.
Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja Javnog poziva do utroška sredstava za ovu namenu.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava jedinica lokalne samouprave je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) Pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave – Obrazac prijave u Prilogu 1,
2) Izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa jasno obeleženom pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava;
3) Overen i potpisan elaborat koji sadrži:
 detaljan opis funkcionalnosti projekta koji doprinosi podizanju kapaciteta u oblasti drumskog saobraćaja i transporta jedinice lokalne samouprave u skladu sa ciljevima Programa,
 detaljnu tehničku specifikaciju (predmer i predračun) radova, opreme i usluga, koje su neophodne u cilju realizacije podnetog projekta.
4) Overen i potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
5) Overen i potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu, sa naznačenim sopstvenim sredstvima ukoliko ih jedinica lokalne samouprave ulaže u projekat,
6) Prezentaciju predloženog projekta.

U slučaju da predloženi projekat obuhvata aktivnosti koje se odnose na nabavku opreme i izvođenje radova na objektima i zemljištu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i srodnim zakonima i podzakonskim aktima, podnosilac prijave dostavlja dokaz o vlasništvu objekata i zemljišta na kojima se planira izvođenje radova, kao i projektno tehničku dokumentaciju za predmetne radove i dozvole za izvođenje istih izdate od strane nadležne institucije.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava regulisaće se ugovorom. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje za realizaciju projekta, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu podnosioca prijave da, ukoliko sredstva iz budžeta ne realizuje ili ih ne iskoristi namenski, mora ta sredstva da vrati u budžet Republike Srbije.
Ministar na osnovu Odluke o dodeli sredstava potpisuje ugovor sa ovlašćenim predstavnikom jedinice lokalne samouprave.
Podnosilac prijave kojem su sredstva odobrena, a nije potpisao ugovor u roku od 30 dana, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.
Ugovor stupa na pravnu snagu datumom potpisivanja ovlašćenih lica ugovornih strana.

PRAĆENJE REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Ministarstvo će putem svojih stručnih službi obezbediti kontinuirano praćenje realizacije svakog odabranog projekta sa svih aspekata realizacije (tehničkog, finansijskog, pravnog i dr.).
Korisnik sredstava je obavezan da u medijima i na promotivnim materijalima, na jasan i nedvosmislen način, tokom realizacije projekta, navede da se projekat finansira iz budžeta Republike Srbije, a na osnovu Programa koji sprovodi Ministarstvo.
Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavlja redovne izveštaje i drugu finansijsku dokumentaciju za sprovedene aktivnosti kako bi Ministarstvo imalo uvid u dinamiku realizacije odobrenog projekta i uvid u namensko trošenje sredstava, uključujući i konačni pisani izveštaj.

OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na e mail adresu: drumski@mgsi.gov.rs i broj telefona: 2619-432.

Detaljnije