POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju vina i rakije.

2. VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 55.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a
razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2023. godine.

3.NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,
2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,
3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,
4. Nabavka opreme za punjenje vina,
5. Nabavka opreme za rakiju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. Preduzetnik – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2. pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini;
3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju dospele do 31.12.2022. godine;
4. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze dospele do 31.12.2022. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
5. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2022.godinu;
6. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5 /2015, 44/2018, 95/2018, 94/2019 i 109/2021);
9. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
10. podnosilac prijave mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;
11. podnosilac prijave koji podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;
12. podnosilac prijave koji podnosi prijavu za investicije u vezi s rakijom mora biti upisan u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom koji se uređuju jaka alkoholna pića;
13. protiv podnosioca prijave ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
14. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
15. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
16. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja.

Konkurs je otvoren do 26.05.2023. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 12 časova.

Detaljnije