POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2023. godinu izdvaja 17.500.000,00 dinara za programe i projekte u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini i to za:

A) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u AP Vojvodini u 2023. godini iznose 700.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju vaspitno-obrazovnog rada
a) osavremenjivanje vaspitno – obrazovnog rada putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,
b) stručno usavršavanje kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava).
2. Podrška inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju
a) društveno uključivanje i napredovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dece iz društveno osetljivih grupa,
b) podrška deci sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim vaspitno – obrazovnim potrebama.
3. Negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
a) stvaranje uslova za međusobno upoznavanje i sticanje znanja o istoriji, kulturi i tradiciji dece pripadnika različitih nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, u ime ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini su:

1. odgovor na temu programa/projekta,
2. uticaj predloženog programa/projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava za dodelu sredstava podnosi se na jedinstvenom obrascu Sekretarijata. Jedna lokalna samouprava može da podnese najviše dve prijave, odnosno da konkuriše za najviše dva programa/projekta.
Nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave koje se odnose na nabavku opreme ili održavanje opreme koja je u funkciji realizacije projekta, prijave korisnika koji u prethodnoj godini nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, prijave korisnika koji narativni/finansijski izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine nisu dostavili u predviđenim rokovima, programi odnosno projekti koji ne mogu pretežno da se realizuju u toku tekuće budžetske godine, neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4819, 487 4335.

B) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za podizanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u 2023. godini iznose 9.600.000,00 dinara.

RASPODELA SREDSTAVA
1. Za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
a) za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 4.835.000,00 dinara,
b) za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.200.000,00 dinara,
2. za udruženja
a) za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 1.400.000,00dinara,
b) za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja –1.165.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine kao i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Finansijskom podrškom koja se daje ovim Konkursom promoviše se, odnosno štiti javni interes utvrđen odredbama člana 6., 7., 8., i 9. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 – dr- zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021).

Navedena sredstva namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju obrazovno-vaspitnog rada
a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,
b) stručno usavršavanje nastavnog kadra,
v) medijska popularizacija obrazovanja radi isticanja dobrih primera iz prakse i savremenih trendova u obrazovanju,
2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
a) unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština, profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,
3. Negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
a) stvaranje uslova da se učenici pripadnici različitih nacionalnih zajednica bolje međusobno upoznaju kao i da steknu dodatna znanja o istoriji, kulturi i drugim važnim činjenicama o suživotu, jačanje međunacionalnog poverenja,
4. Podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja
a) društveno uključivanje i napredovanje učenika (sa smetnjama u razvoju, specifičnim poteškoćama u učenju i učenika iz društveno osetljivih grupa), kao i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja,
b) podrška učenicima sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim obrazovno-vaspitnim potrebama (prilagođavanjem načina i uslova rada, obogaćenjem i proširivanjem nastavnih sadržaja, takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva nadležnog za oblast obrazovanja /međuregionalna, međunarodna),
5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
5a) organizovano i stručno vođeno slobodno vreme učenika u vannastavnom periodu i tokom školskih raspusta putem edukativnih kampova, susreta učenika, sekcija, sportskih, naučno – tehničkih , kulturnih i drugih sadržaja.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu programa/projekta,
2. uticaj predloženog programa/projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo,
4. iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre za udruženja,
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3. fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane udruženja,
4. ugovor o zakupu objekta ili dela objekta u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je bio na snazi u prethodnoj kalendarskoj godini i dokaz o uplati sredstava u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, od prethodne kalendarske godine.

Komisija neće razmatrati: nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave koje se odnose na nabavku opreme ili održavanje opreme koja je u funkciji realizacije projekta, prijave korisnika koji u prethodnoj godini nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, prijave korisnika koji narativni/finansijski izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine nisu dostavili u predviđenim rokovima, programe odnosno projekte čija realizacija ne može pretežno da se izvrši u toku tekuće budžetske godine.
Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4876, 487-4393.

V) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2023. godini iznose 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola, škole sa domom učenika, specijalne škole sa domom učenika, učenički centri, učenička odmarališta i učenički kulturni centri na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija odnosno AP Vojvodina.

Navedena sredstva namenjena su za:
1. organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
2. realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
3. realizaciju raznih manifestacija,
4. uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u ustanovama učeničkog standarda i
5. ostvarivanje drugih programskih aktivnosti i projekata u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programskih aktivnosti odnosno projekata za razvoj učeničkog standarda u AP Vojvodini,
2. broj učesnika u programskim aktivnostima i projektima,
3. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova učeničkog standarda,
4. postojanje drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata,
5. uspešna realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina sa dostavljenim izveštajem i dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju budžetskih sredstava,
6. da se programska aktivnost i projekat mogu pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jednu prijavu.
Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave.
Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4602 i 487 4884.

G) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini u 2023. godini iznose 700.000,00 dinara, i to: 600.000,00 dinara za nivo osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 100.000,00 dinara za nivo srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje su domaćini okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski jezik) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini, namenjenih naročito za:
– organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih, koji se obrazuju na maternjem jeziku u skladu sa Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, koji donosi ministarstvo nadležno za oblast obrazovanja Republike Srbije.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu projekta,
2. uticaj predloženog projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo
4. iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese jednu prijavu.
Komisija neće uzeti u razmatranje: nepotpune i neblagovremene prijave, nedopuštene prijave, prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave koje se odnose na nabavku opreme ili održavanje opreme koja je u funkciji realizacije projekta, prijave korisnika koji u prethodnoj godini nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja i prijave korisnika koji narativni/finansijski izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine nisu dostavili u predviđenim rokovima.
Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4035, 487-4335 .

D) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJE IMAJU STATUS JAVNO PRIZNATIH ORGANIZATORA AKTIVNOSTI FORMALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu iznose 1.000.000,00 dinara.

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave i koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno imaju rešenje Pokrajinskog sekretarijata o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS “, broj 91/19).

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Kriterijumi raspodele sredstava su:
1. značaj planiranog ulaganja u opremu u cilju podizanja kvaliteta i modernizacije izvođenja nastave,
2. neophodnost opreme za organizovanje izvođenja nastave,
3. broj polaznika u školi – broj krajnjih korisnika,
4. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova obrazovanja,
5. postojanje drugih izvora finansiranja nabavke opreme,
6. nabavka opreme koja može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini
7. iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jednu prijavu. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se nevezana ponuda za nabavku opreme (kalkulacija nabavke opreme).
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4035, 487-4884.

Đ) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI KOJE REALIZUJU DVOJEZIČNU NASTAVU U 2023. GODINI
Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2023. godini (u daljem tekstu: dvojezične škole) iznose 3.500.000,00 dinara i to:
1. za osnovno obrazovanje
a) programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 783.000,00 dinara,
b) nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 890.000,00 dinara,
2. za srednje obrazovanje
a) programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, godišnje članarine za licencu Kembridž centra i članarine za međunarodnu maturu – IB, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.500.000,00 dinara,
b) nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 327.000,00 dinara.
Korisnik je dužan da prilikom nabavke usluga i opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS “, broj 91/19).

Pravo na dodelu sredstava imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su dobile saglasnost ministarstva nadležnog za oblast obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izvođenje dvojezične nastave.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj nastavnika koji učestvuju u dvojezičnoj nastavi,
– broj učenika u dvojezičnoj nastavi,
– opravdanost u smislu daljeg razvijanja dvojezične nastave
– iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini.
Prilikom određivanja visine sredstava za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj dvojezičnih odeljenja i
– broj nastavnih predmeta koji se predaju dvojezično
– iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava na konkurs podnosi se na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija akta kojim se dokazuje dobijena saglasnost Ministarstva,
2. nevezana ponuda za programske troškove, nabavku opreme (kalkulacija troškova)
3. ugovor o zakupu objekta ili dela objekta u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je bio na snazi u prethodnoj kalnedarskoj godini i dokaz o uplati sredstava u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, od prethodne kalendarske godine.
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4609, 487-4335.

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA SVE PROGRAME I PROJEKTE
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Komisija zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno potpisano ovlašćenje za potpisivanje.
Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 24. mart 2023. godine.

Prijave se dostavljaju lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika sa prilozima se može preuzeti od 1. marta 2023. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs

Detaljnije