MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI DECE I ZA DECU I MLADE

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) u oblasti savremenog stvaralaštva, odnosno u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređena participacija dece i mladih u kulturnom životu Srbije jačanjem kulturnih potreba i povećanjem dostupnosti kulturnih sadržaja.

Prioriteti konkursa su:
1. Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji;
2. Projekti koji doprinose razvoju kulturnih potreba dece i mladih (razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulture, podsticanje mladih talenata, istraživačkog rada i kritičkog mišljenja, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena, negovanje kulture raznolikosti, dijaloga, tolerancije i interkulturalnosti);
3. Projekti kojima se jačaju profesionalni kapaciteti mladih i omladinskih organizacija (podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, saradnja i umrežavanje, mobilnost);
4. Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti).

Donji limit iznosa sredstava koji se dodeljuju po jednom projektu:

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi 150.000,00 dinara, za projekte manjeg obuhvata i sa užom ciljnom grupom, odnosno 250.000,00 dinara za projekte većeg obuhvata i sa većim brojem učesnika.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

Kriterijumi za izbor projekata:
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).
Prilikom razmatranja projekata u obzir će se uzimati i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.

Konkurs za kulturne delatnosti dece i za decu i mlade otvoren je od 31. januara do 2. marta 2023. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture svakog radnog dana putem elektronske pošte: aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs.

Detaljnije