POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i Odlukom o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, finansiraće odnosno sufinansiraće prevoz studenata u iznosu od 20.000.000,00 dinara. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Pravo učestvovanja na konkursu imaju opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2.
Kriterijumi raspodele sredstava:

1) broj studenata u školskoj 2022/2023. godini s područja opštine ili grada koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada; svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u ustanove za smeštaj i ishranu studenata); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava i drugih fondova i fondacija;
2) mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju navedene uslove iz prethodne tačke;
3) pod međugradskim prevozom studenata, odnosno međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili između dva grada;
4) Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopija mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

3.
Prijave za dodelu finansijskih sredstava podnose se na Obrascu br. 6, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad.
Konkurs je otvoren od 27. januara do 28. februara 2023. godine.
Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

4.
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Marina Ristić, telefon 021/487-45 19, e-mail: Marina.Ristic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije