POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske u 2023. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće zajedničke istraživačke projekte naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske.

U okviru programa istraživanja, biće realizovani projekti čiji je cilj unapređivanje regionalne saradnje u pogledu naučnih istraživanja i obrazovanja, koja predstavlja nezaobilazan faktor sveobuhvatnog razvoja, institucionalnog povezivanja, razvoja međusobnih odnosa, tradicionalnih veza i uzajamnog razumevanja.

Ovim konkursom i finansijskim planom Sekretarijata predviđeno je da se izdvoji ukupno 24.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 1.000.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od 27. januara do 17. februara 2023. godine.

4.
Prijave za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, a izuzetno ‒ prema posebnoj odluci Sekretarijata ‒ i druge institucije s teritorije AP Vojvodine, koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu s Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske.

5.
U skladu sa članom 3. Pravilnika o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske, u ovoj godini biće finansirana 24 projekta i to:

1) Šest projekata iz oblasti medicinskih nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na farmaceutsku hemiju;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na kliničku biohemiju;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na bromatologiju;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na kardiovaskularnu farmakologiju;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na kardiohirurgiju;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na patologiju karcinoma dojke.

2) Četiri projekta iz oblasti tehničkih nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na elektrotehniku – senzorske tehnologije;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na mašinstvo – savremeni inženjerski materijali;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na industrijsko inženjerstvo – pametni sistemi;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na građevinarstvo – ekološki materijali.

3) Pet projekata iz oblasti društvenih nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na istoriju – istorija političkih ideja kod Srba;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na pravo – zaštita ljudskih prava;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na ekonomiju – finansijsko izveštavanje preduzeća;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na pedagogiju – vrednosne orijentacije;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na turizam – migracije i turizam.

4) Dva projekta iz oblasti tehnoloških nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na tehnologiju proizvoda od voća i povrća;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na tehnologiju ulja i masti.

5) Četiri projekta iz oblasti biotehničkih nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na vinogradarstvo – organsko vinogradarstvo;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na stočarstvo – ishrana životinja;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na šumarstvo – vitalnost šuma;
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na šumarstvo – šumski genetički resursi.

6) Jedan projekat iz oblasti sportskih nauka:
– jedan projekat čija se istraživanja odnose na fizičko vežbanje stanovništva.

7) Dva projekta iz oblasti interdisciplinarnih nauka:
– dva projekta čija se istraživanja odnose na softversku podršku otvorenoj nauci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Prijava za finansiranje zajedničkih projekata”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21000 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (https://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se i u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili mejlom, u .doc ili .docx formatu, Word-u).

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Danijel Dragosavljević
broj telefona: 021/487-4074
imejl: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije