Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće, cveće i ostali usevi

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 133.108.869,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku. Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:
1. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
2. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
3. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
4. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
5. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
6. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i Sektoru ostali usevi:
7. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.);
8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

Za podtačku 1. za nabavku drvenih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 2.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 700.000,00 dinara, odnosno 2.750,00 dinara/komadu, a maksimalno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.200.000,00 dinara.

Za podtačku 1. za nabavku plastičnih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 4.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.000.000,00 dinara, odnosno 4.950,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.200.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 3.500.000,00 dinara.

Za podtačku 2., 3., 5. i 6. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za podtačku 4. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 1.650.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za podtačku 7. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po hektaru, a maksimalno do 1.500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara, a maksimalno do 1.650.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:
1. Sektor voće,
2. Sektor grožđe,
3. Sektor povrće (uključujući pečurke),
4. Sektor cveće,
5. Sektor ostali usevi.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;

2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2018.godine;

4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2018. godine;

5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2018.godine, ukoliko je korisnik istog;

6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana
62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i 95/2018);

9. Objekat gde se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva, ili ukoliko je objekat u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina.

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

10. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;

11. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

12. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

13. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

4.1. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Sektor voća:
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća za investicije u nabavku opreme ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

­ Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 4., 5. i 6. iz tačke 2.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

2. Sektor povrća (uključujući pečurke):
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća za investicije u nabavku opreme ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.

­ Za podnosioce prijava za investicije u podtačkama: 4., 5. i 6. iz tačke 2.: Izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

3. Sektor ostali usevi
Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostali usevi ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tih useva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavku opreme iz podtačke 7. iz tačke 2. ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha ostalih useva.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavku opreme iz podtačke 8. iz tačke 2. ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.

Za Sektor grožđe i Sektor cveće nema specifičnih uslova za učešće na konkursu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 26.06.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 časova.

Detaljnije