Projekat velika mala privreda

Konkursi

USAID

Projekat velika mala privreda

• Cilj 1: Unapređenje produktivnosti i profitabilnosti MSP
 Izgradnja kapaciteta i pristupa regionalnim institucijama za podršku MSP
 Izgradnja mreže MSP i podrška preduzetništvu
 Promovisanje i povezivanje sa tehnološkim i inovativnim rešenjima

• Cilj 2: Proširenje tržišta i izvoza MSP
 Proširenje pristupa tržištu i informacijama
 Povezivanje MSP sa mrežama prodaje i izvoza i lancima snabdevanja
 Podrška i proširenje sektorske saradnje i sinergija
 Unapređenje ekoloških i tehnoloških standarda proizvoda MSP

• Cilj 3: Povećanje korišćenja finansijskih instrumenata za MSP
Jačanje svesti sposobnosti za pristup dostupnim finansijskim alatima i sredstvima
Unapređenje korišćenja zajmova pokrivenih garancijom partnerskih banaka sa Development Finance Corporation (DFC)

• Cilj 4 (Multidisciplinarno): Razvoj stručne i raznovrsne radna snage
Razvoj radne snage prema potrebi
Premošćavanje sistema obrazovanja i privatnog sektora putem inovativnog obrazovanja i modela razvoja radne snage
Zajedničko kreiranje inovativnog obrazovanja i razvoja radne snage

Maksimalni iznos po učesniku:
• $10,000 to $30, 000 za mikro pravna lica/preduzetnike, preduzeća, konsultante, pružaoce usluga obuka i savetovanja, poslovna udruženja (uključujući zadruge), nevladine organizacije i druge aktere na tržištu.
Sopstveno učešće: 30% ili manje (pogledati uslove)

• $30,000 to $50,000 za mala i srednja pravna lica/preduzeća pružaoce poslovnih usluga, privredne organizacije za podršku, istraživačke, akademske, obrazovne organizacije, profesionalna udruženja, nevladine organizacije, i druge tržišne aktere
Sopstveno učešće: 30% – 50%

• $50,000 – $100,000 za srednja i velika pravna lica/preduzeća, industrijska udruženja, lidere u industriji, i organizacije za podršku poslovanju
Sopstveno učešće: najmanje 50%

Rok za podnošenje prijava: 27. april 2023., 17h

Kontakt: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org

Detaljnije