Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

CILJ
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstava radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena kao podrška poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012).
U tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku: ugradne opreme (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); nameštaja (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.); rasvete, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.); prezentacione, elektronske, birotehničke, audio-vizuelne i slične opreme (projektori, oprema za prevođenje, fiskalne kase, telefonski i faks aparati, TV, muzički uređaji, zvučnici i dr.); dodatne opreme, rezervnih delova, inventara, opreme za zaštitu na radu i dr.

Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju, ne mogu se koristiti za: iznajmljivanje i lizing opreme; promet između povezanih lica; troškove prevoza i isporuke; troškove uvoza, carine, špedicije; plaćanje putem kompenzacije; troškove bankarske provizije i bankarske garancije; troškove reparacije i rekonstrukcije opreme; troškove servisiranja i garancije; troškove obuke.

VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih 1.500.000,00 tekuće subvencije i 1.500.000,00 kapitalne subvencije.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:
(1) za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;
(2) za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00
dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012), sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR):
1) najkasnije do 30. decembra 2021. godine (imaju aktivan status) i
2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci. USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
2) da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivao broj zaposlenih lica za više od 10% (na dan 12.09.2022. godine, u odnosu na dan 12.06.2022. godine);
3) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
4) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.
Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Učesnik na Javnom konkursu podnosi:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
2. Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 13.08.2022. godine – 30 dana od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);
3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 13.08.2022. godine – 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa;
4. Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica – na dan objavljivanja Javnog konkursa, kao i istog datuma u prethodna tri meseca (na dan: 12.09.2022. godine; 12.08.2022. godine; 12.07.2022. godine; 12.06.2022. godine.);
5. Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem opreme ili repromaterijala (original ili overena fotokopija) (ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa 12.9.2022. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
6. Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):
(6-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;
(6-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka; (6-3) o statusu (član 7, glava II Pravilnika);
(6-4) o povezanim licima;
(6-5) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis); (6-6) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;
(6-7) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata; (6-8) o nepostojanju neizmirenih obaveza;
(6-9) da se ne vode sudski postupci;
(6-10) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka.

Ukoliko je učesnik na Javnom konkursu nosilac nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda u periodu 2020-2022. godine – dostaviti kopije dokumenata kojima se to dokazuje.
Ukoliko su jedan ili više proizvoda učesnika na Javnom konkursu sertifikovani od strane ministarstva nadležnog za poslove privrede kao „proizvod starog zanata“, „proizvod umetničkog zanata“ ili „proizvod domaće radinosti“, dostaviti fotokopiju sertifikata kojim se potvrđuje da je isti u Evidenciji izdatih sertifikata registrovan kao nosilac sertifikata.
Ukoliko se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.09.2022. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

Detaljnije