Zvanična razvojna pomoć Republike Bugarske

Konkursi

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE BUGARSKE

Zvanična razvojna pomoć Republike Bugarske

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske preko Ambasade/ Konzulata Republike Bugarske u Republici Srbiji raspisuje konkurs za projekte koji će se sprovoditi 2023. godine iz granta Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske.

Prioritetne oblasti:

 • Zaštita ljudskih prva i poštovanje prava manjina, unapređivanja standarda ljudskih prava i pristup pravosuđu na lokalnom nivou; Podrška reformi javnog sektora u skladu sa standardima EU u kontekstu procesa integracije Srbije slanjem stručnjaka iz Bugarske;
 • Unapređivanje administrativnih kapaciteta za jačanje vladavine prava, demokratskog upravljanja i unapređenja civilnog društva i učešće mladih u donošenju odluka;
 • Održivi ekonomski razvoj i podrška održivom zapošljavanju; razvoj preduzetništva unapređivanjem kapaciteta institucija i /ili organizacija koje podržavaju mala i srednja preduzeća; podrška preduzećima za sprovođenje EU standarda i prevazilaženje negativnih socio-ekonomskih posledica COVID-19;
 • Obezbeđivanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja i unapređenje školske infrastrukture;
 • Podrška obezbeđivanju univerzalnog zdravstvenog osiguranja i pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama;
 • Obezbeđivanje kvalitetnog i zdravog okruženja i održivo upravljanje prirodnim resursima (fokus je na pograničnom području između Bugarske i Srbije).

Ciljne grupe:

 • civilne organizacije;
 • lokalne samouprave;
 • obrazovne institucije;
 • mladi u Republici Srbiji;
 • manjinske grupe;
 • organizacije koje se bave životnom sredinom.

Budžet projekta:

 • Minimalna vrednost projekta je 5 000 BGN /oko 2 500 evra/
 • Preporučena maksimalna vrednost projekta je:
  • za projekte čiji je cilj nabavka robe ili usluga – do 70 000 BGN /oko 35 800 evra/;
  • za projekte čiji je cilj renoviranje i/ ili izgradnja – do 140 000 BGN /oko 71 600 evra/.

Sufinansiranje projekta od strane aplikanta će se smatrati za prednost pri evaluaciji, izboru i odobravanju projekata.

Rokovi za sprovođenje i trajanje projekta:

Projekti moraju imati indikativni datum početka između 1. marta 2023. i novembra 2023.

Projekti moraju biti završeni do 21. decembra 2025.

Prihvatljivi aplikanti:
• Primarni i sekundarni budžetski korisnici budžeta Republike Srbije;
• Međunarodne i lokalne nevladine organizacije;
• Opština i njene asocijacije;
• Obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije;
• Međunarodne humanitarne organizacije;
• Druge organizacije koje nemaju političke ciljeve.

Potrebna dokumentacija:

Način i rokovi za apliciranje:

Predlozi projekta se šalju elektronskom poštom na: bul_oda_serbia@mfa.bg

Predlozi projekta moraju biti poslati u dva zasebna fajla – / 1 / u Word formatu i / 2 / u PDF formatu (skeniran, sa potpisom i pečatom).

Projekti moraju biti na bugarskom ili engleskom jeziku.

Predlozi projekata se primaju do 30. juna 2022.

https://www.mfa.bg/en/embassies/serbia/news/33953