Otvoren poziv za predloge Projektnog fonda Kuće ljudskih prava 2022

Konkursi

FONDACIJA KUĆA LJUDSKIH PRAVA

Otvoren poziv za predloge Projektnog fonda Kuće ljudskih prava 2022

Krug aplikanta: organizacije civilnog društva

Oblast podrške: ljudska prava, civilno društvo

Geografska oblast podrške: cela Srbija

Posebni zahtevi donatora
Fond pruža podršku kreativnim i strateškim projektima za unapređenje prioriteta ljudskih prava u zemljama sa Kućama ljudskih prava. Projektni fond – Od kuće do kuće – podržava dinamične projekte civilnog društva za rešavanje specifičnih i lokalnih izazova u obasti ljudskih prava. U implementaciji ovih projekata Kuće ljudskih prava i njihove organizacije članice imaju priliku da rade sa drugim kućama ljudskih prava i širim organizacijama civilnog društva i akterima u svojim zajednicama i zemljama. Prihvatljivi projekti su oni koji se posebno fokusiraju na jednu od sledećih tema: 1. Zastupanje u vezi sa slobodom udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobodom da se bude branilac ljudskih prava. Ovo može uključivati napore za jačanje domaćih politika i zakona, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i institucija i/ili jačanje međunarodnih mehanizama i standarda. 2. Promovisanje i zaštita slobode udruživanja, okupljanja ili izražavanja i slobode da se bude branilac ljudskih prava u zemlji koja ispunjava uslove. 3. Obrazovanje o ljudskim pravima i podizanje svesti, uključujući uključivanje mladih ili profesionalnih grupa. 4. Zaštita branitelja ljudskih prava i organizacija za ljudska prava. 5. Promovisanje zdrave organizacione kulture i prevencija sagorevanja među organizacijama za ljudska prava. 6. Podrška ranjivim grupama, kao što su žene i deca, manjine, ljudi u udaljenim područjima. Fond će dati prioritet projektima koji uključuju jednu ili više od sledećih komponenti: 1. Predložena nova partnerstva, uključujući pojedince, pokrete i aktere izvan mreže i tradicionalnih organizacija za ljudska prava, takođe aktere koji rade van glavnih gradova 2. Pozitivni uticaj na stanje ljudskih prava širom Istočne Evrope, Kavkaza i/ili Zapadnog Balkana; 3. Predložena podela troškova ili doprinosa u naturi od strane organizacija koje se prijavljuju (tj. – prostor u sali za sastanke, smeštaj u prostorijama u vlasništvu kuće, sufinansiranje, itd.; i, 4. Iskorištavanje postojećih resursa u okviru mreže kuća ljudskih prava, kao što su izveštaji, izložbe, knjižice, edukativni materijal itd.

Kako se konkuriše
Prijave, uključujući opis, plan aktivnosti, budžet i formulare za mandat(e) za ko-aplikante, moraju se predati preko portala za upravljanje grantovima HRHF-a na https://hrhf.smappli.org do 14. aprila 2022. u 17 časova. Obrazac za prijavu i šabloni se mogu naći na portalu ili se mogu zatražiti na: grants@humanrightshouse.org.

Rok za prijavu na konkurs 14.04.2022. do 17 h

Link do konkursa
https://humanrightshouse.org/articles/house-to-house-2022-call-for-applications/

 

Izvor