Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu

I. PREDMET PROGRAMA
Program dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način dostavljanja prijava, neophodna dokumentacija, način objavljivanja javnog konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.
Sredstva namenjena za realizaciju Programa obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21) u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Programska aktivnost 0004 – Podrška organizovanju manifestacija u selima Republike Srbije; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 43.000.000,00 dinara.
Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.
Mesto održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.
Manifestacija pod nazivom „Miholjski susreti sela“ treba da bude osmišljena i realizovana kao zasebna manifestacija. Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 28. juna 2022. godine do 1. decembra 2022. godine.

II. CILj PROGRAMA
Cilj ovog Programa je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa.

III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave.
Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

IV. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje organizovanja i promocije manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“. Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova:
– zakupa prostora, bine, ozvučenja i osvetljenja;
– dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica;
– nabavke medalja i pehara;
– prevoza učesnika manifestacije do mesta održavanja manifestacije;
– honorara komisije i sudija;
– nabavka rekvizita za održavanje manifestacije (sitni sportski rekviziti i oprema);
– nabavka sitnog potrošnog materijala neophodnog za organizovanje manifestacije.

V. FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za finansiranje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ iznosi 500.000,00 dinara.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.

VI. USLOVI ZA KONKURISANjE
Pravo učešća na javnom konkursu ima podnosilac prijave :koji ispunjava sve sledeće uslove:
1) da je podneo elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom predviđenom Programom. Obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu – www.mbs.gov.rs;
2) da račun podnosioca prijave nije u blokadi počevši od 1. januara 2022. godine;
3) da je sadržina programa manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ kojim podnosilac prijave konkuriše u skladu sa predmetom predviđenim Programom;
4) da program manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ kojim podnosilac prijave konkuriše sadrži sledeće elemente:
– detaljan opis svih aktivnosti koje će se sprovoditi na manifestaciji sa mestom, datumom i satnicom dešavanja;
– specifikacija svih troškova za čije finansiranje podnosilac prijave konkuriše.

VII. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd.
Prijave se šalju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – sredstva za finansiranje održavanja manifestacije pod nazivom
„Miholjski susreti sela“ – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte. Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

VIII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
Ispunjenost svih uslova za učešće na javnom konkursu dokazuje se sledećom dokumentacijom:
1) elektronski popunjen obrazac prijave i prilog obrasca prijave, u kome će biti izložen program manifestacije sa detaljno opisanom sadržinom i tokom manifestacije;
2) detaljna specifikacija troškova za namenu za koju podnosilac prijave konkuriše;
3) izjava o sufinansiranju (ukoliko podnosilac prijave učestvuje u sufinansiranju manifestacije sopstvenim sredstvima).

Ministarstvo će po službenoj dužnosti utvrditi uvidom na internet stranicu Narodne banke Srbije da li jedinica lokalne samouprave ima račun koji nije u blokadi, počevši od 1. januara 2022. godine.

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA KONKURSA I KOMISIJA ZA OCENU I KONTROLU REALIZACIJE PROJEKTA
Utvrđivanje ispunjenosti uslova za konkurisanje kao i ocenjivanje prijava vrši Komisija, koju obrazuje ministar rešenjem.
Komisija ocenjuje prijave na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim Programom, a na osnovu kojih će biti formirana konačna rang lista.
U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije podnosilac prijave će biti obavešten elektronskom poštom da u roku od pet radnih dana dopuni prijavu. Podnosilac prijave je u obavezi da u obrascu prijave navede elektronsku adresu za prijem obaveštenja o prijavi i da odredi lice u okviru jedinice lokalne samouprave koje će biti zaduženo za sve informacije povodom prijave na javni konkurs.
Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koja je formalno ispravna.
Komisija će odbaciti prijavu kao nepotpunu ako podnosilac prijave ne izvrši dopunu prijave u roku iz stava 4. ove glave, ili ako prijava nije dopunjena u skladu sa obaveštenjem Komisije.
Ukoliko prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava koja je ranije predata pošti.
Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar rešenjem, na predlog Komisije, a u skladu sa utvrđenim kriterijumima i rang listom prijava. Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju ovog Programa.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

X. KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Komisija utvrđuje predlog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu sledećih kriterijuma koji se boduju:
1) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (do 20 bodova);
2) broj sela koja učestvuju u održavanju manifestacije izražen u procentima u odnosu na ukupan broj sela na teritoriji jedinice lokalne samouprave (do 30 bodova);
3) finansijsko učešće jedinice lokalne samouprave (do deset bodova);
4) planirani broj posetilaca manifestacije (do deset bodova);
5) kvalitet i koncept sadržaja programa manifestacije sa kojim podnosilac prijave konkuriše kao i njegova usklađenost sa ciljevima predviđenim Programom (do 20 bodova);
6) značaj manifestacije za jedinicu lokalne samouprave (do deset bodova).

XI. ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne pristupi zaključivanju ugovora iz stava 1. ove glave, poništava se rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da održe manifestaciju pod nazivom „Miholjski susreti sela“ u roku predviđenim ugovorom iz stava 1. ove glave. Nakon isteka navedenog roka, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da dostave izveštaj o realizaciji projekta.
U slučaju novonastalih okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju održavanje predmetne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ u roku predviđenim ugovorom iz stava 1. ove glave, ili otežavaju namensku upotrebu dodeljenih bespovratnih sredstava, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da obaveste Komisiju i upute joj pisani obrazloženi zahtev za izmenu ugovora, o čijoj opravdanosti će odlučivati Komisija.

XII. PRAĆENjE REALIZACIJE AKTIVNOSTI
Komisija će vršiti kontrolu realizacije svih projektnih aktivnosti.
Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi nenamensko trošenje bespovratnih sredstava ili odstupanje od ugovornih odredbi, Ministarstvo raskida ugovor, a jedinica lokalne samouprave vraća celokupan iznos dodeljenih bespovratnih sredstava u budžet Republike Srbije, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Ministarstvo zadržava pravo da od jedinice lokalne samouprave prema potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju i informacije. Trajanje javnog konkursa: Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 29. aprila 2022.godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu
www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: tijana.nesic@mbs.gov.rs, damir.taljai@mbs.gov.rs i milos.djokic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 7172, 011 311 2282 i 011 311 0854

Detaljnije