Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2022. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2022. godini

JAVNI INTERES
Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, podsticanja nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, programi i projekti za mlade, ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana, podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr), kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina, za razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva, aktivnosti penzionerskih organizacija, afirmisanja ravnopravnosti polova, drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma.
Opredeljena sredstva: 10.600.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU:
• da je udruženje upisano u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre;
• da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno da ima sedište ili ogranak i deluje na tom području kao gradska, međugradska ili republička organizacija ne kraće od šest meseci (u daljem tekstu: udruženja),
• da se program/projekat realizuje na teritoriji opštine Kanjiža
Prijava na javni konkurs podnosi se Komisiji za sprovođenje postupka javnog konkursa za programe/projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2022. godini (u daljem tekstu: Komisija) na obrascima koji se u prilogu javnog konkursa objavljuju i mogu preuzeti na internet stranici www.kanjiza.rs
Za svaki program/projekat podnosi se posebna prijava.
Detaljan opis programa/projekta treba da sadrži podatke: oblast u kojoj se program/projekat realizuje, teritoriju na kojoj bi se program/projekat realizovao, vreme i dužinu trajanja programa/projekta, cilj, vrstu i obim aktivnosti koje bi se vršile u toku realizacije programa/projekta, ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa/projekta i detaljan finansijski plan.
Sastavni deo prijave je izjava odgovornog lica podnosioca prijave, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o prihvatanju obaveza podnosioca prijave u slučaju da Opština finansira ili sufinansira prijavljeni program/projekat o tome:
• da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni;
• da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;
• da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji programa/projekta sa finansijskom dokumentacijom,
• da će tokom realizacije programa/projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala Opština.

TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKTA
Programi/projekti mogu trajati najduže do 28. februara 2023.godine.
Jedno udruženje može učestvovati sa jednom prijavom po raspisanom konkursu, a u toku budžetske godine udruženja jednom ostvaruju pravo na dodelu sredstava.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA/PROJEKTA
Kapacitet projekta – kvalitet projektne ideje, doprinos poboljšanju kvaliteta života građana 5
Ciljna grupa i korisnici – broj i veličina ciljne grupe, direktnih i indirektnih korisnika uključenih u realizaciju projekta 5
Inovativnost projektne ideje 10
Ekonomska opravdanost projekta (da li je predloženi trošak neophodan za implementaciju projekta) 20
Precizan i detaljan narativni budžet projekta koji objašnjava usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima 10

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI
Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
• Obrazac za predlog programa/projekta (Prilog 2)
• Narativni budžet (Prilog 3)
• Izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave (Prilog 4)
• Tabelarni pregled budžeta programa/projekta (Prilog 5)
• Izjava o odsustvu sukoba interesa za članove udruženja korisnika sredstava po Javnom konkursu za finansiranje programa/projekta udruženja iz budžeta Opštine Kanjiža (Prilog 6)
• Izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Opštine Kanjiža (Prilog 7)
• Kopija Rešenja o upisu udruženja u Registar
• Kopija osnivačkog akta (statuta) udruženja
• Biografija koordinatora projekta/programa i stručnih saradnika
• Kopija OP obrasca;
• Kopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave (očitana);
Obavezna konkursna dokumentacija u štampanom obliku, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica udruženja, kopija rešenja o upisu udruženja u Registar, kopija osnivačkog akta (statuta) udruženja i biografija koordinatora projekta/programa i stručnih saradnika, dostavlja se i u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte: nvo@kanjiza.rs.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj pošiljci, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Prijava se predaje u na šalteru br. 8. u pisarnici Opštinske uprave opštine Kanjiža ili putem pošte na adresu: Komisija za izbor programa/projekata udruženja, Trg Glavni 1, 24420 Kanjiža.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje.
Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke: PRIJAVA NA KONKURS ZA UDRUŽENJA GRAĐANA – naziv podnosioca prijave, adresu podnosioca prijave i naziv projekta.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža (01.04.2022.)

Komisija je dužna da u roku od 30 dana od završetka konkursa razmotri pristigle prijave i u skladu sa propisanim kriterijumima utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa.

Lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine i na portalu E-uprava.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Na listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, predsednik opštine donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Odluku o izboru programa predsednik opštine donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine i na portalu E-uprava.
Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.
Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 024/4875-166 lok. 208.

Detaljnije