Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Konkursi

MINISTAR BEZ PORTFELJA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara, i to na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovorima u iznosu od 35.000,00 dinara i na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 35.000,00 dinara.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1) Maksimalan iznos od 23.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;
2) Maksimalan iznos od 20.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;
3) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
4) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji;
5) Maksimalan iznos od 10.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji i
6) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda.

Opredeljena sredstva za realizaciju Programa dodeljuju se u skladu sa pravilima državne pomoći male vrednosti.

Cilj

Opšti cilj Programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno-istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o sistemskim merama koje sprovodi Vlada u cilju razvoja tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.
Krajnji cilj Programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Republici Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.
Realizacijom Programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima ima organizacija koja konkuriše samostalno, dok pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koja:
1) ispunjava uslove propisane Programom i
2) poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju mere za koju konkuriše.

Namena

Sredstva namenjena za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:
1. Izradu i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja na lokalnom i nacionalnom nivou (izrada kreativnih rešenja, produkcija TV emisija, promotivne kampanje u elektronskim i štampanim medijima i sl.);
2. Organizaciju manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji (organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica, predavanja i sl.);
3. Izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
4. Izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji (sprovođenje terenskih i telefonskih istraživanja, fokus grupa i sl.);
5. Izradu multimedijalnih i štampanih publikacija kojima se promovišu inovacije i inovaciono preduzetništvo (izrada plakata, brošura, letaka, video materijala i sl.) i
6. Osmišljavanje i sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda (izrada platformi za virtualizaciju istorijskih događaja i objekata, digitalizacija kulturne, umetničke i naučne baštine i njeno približavanje mladim generacijama koji su aktivni korisnici tehnologija i sl.).

Izbor prijava

Izbor prijava vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih Programom. Formalnu ispravnost dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa koju obrazuje ministar i na čiji predlog ministar donosi Odluku o dodeli sredstava nakon čega se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.

Prijava

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava, organizacija koja konkuriše samostalno ili sa jedinicom lokalne samouprave u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika organizacije – Obrazac prijave I za organizaciju koja konkuriše samostalno, odnosno pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika organizacije i ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave – Obrazac prijave II za organizaciju koja konkuriše sa jedinicom lokalne samouprave,
2) original ili overena fotokopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je organizacija izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
3) original ili overena fotokopija potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je organizacija izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,
4) izjavu o de minimis državnoj pomoći koja je organizaciji dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine,
5) overen i potpisan dokaz da je u prethodnom periodu organizacija realizovala aktivnosti koje su u skladu sa merom za koju konkurišu (izveštaji o prethodno realizovanim aktivnostima, kao i pisma preporuke, recenzije i dr. za neke od tih aktivnosti),
6) potpisanu izjavu ovlašćenog predstavnika organizacije da poseduju neophodne tehničke i kadrovske kapacitete potrebne za uspešnu realizaciju mere, a koja sadrži podatak o datumu osnivanja organizacije, podatak o ukupnom broju zaposlenih i angažovanih lica, listu stručnih referenci organizacije, kao i podatak o tehničkoj opremljenosti organizacije za realizaciju ciljeva iskazanih u projektu,
7) potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,
8) potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu i
9) prezentacija predloženog projekta.

Kabinet ministra će uvidom u registre na internet stranicama Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i Republičkog zavoda za statistiku utvrditi da li organizacija koja konkuriše samostalno ili sa jedinicom lokalne samouprave ispunjava sledeće uslove Programa:
1) da je registrovana u Agenciji za privredne registre,
2) da joj u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,
3) da račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2022. godine (kao ni da račun jedinice lokalne samouprave nije u blokadi u periodu od 1. januara 2022. godine ukoliko organizacija konkuriše sa jedinicom lokalne samouprave),
4) da nad njom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije i
5) kada konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, da ista ima više od 150.000 stanovnika.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:
Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nemanjina 11
11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu promocija@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – promocija inovacija i inovacionog preduzetništva”.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva i Prijavni formulari (Obrazac prijave I i Obrazac prijave II) dostupni su za preuzimanje na internet stranici Kabineta ministra www.inovacije.gov.rs.

 

Detaljnije