Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, broj 54/21) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2022. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2022. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono održavanje prostorija, medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, uključujući i potrebnu projektnu dokumentaciju, izuzev troškova tekućeg održavanja objekata i prostorija i tekućeg servisiranja medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, – sa ukupno 1.775.000.000,00 dinara. Obezbeđenje sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje navedenih namena su predmet konkursa.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 4/22), koja je dostupna i na oglasnoj tabli

Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2022. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel. 487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs
Javni konkurs otvoren je od dana objavljivanja u „Službenom listu APVˮ, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine – dnevnom listu „Kurir” do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu a najkasnije do 15. decembra 2022. godine.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Razmatranje i procenu prijava prispelih na javni konkurs

Komisija vrši najmanje svaka tri meseca u toku perioda na koji je javni konkurs otvoren. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava bodovnu listu i obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava boduju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen neophodnosti realizacije tražene izgradnje, održavanja, odnosno opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30;
– doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30;
– stepen hitnosti realizacije tražene izgradnje, održavanja, odnosno opremanja zdravstvene ustanove – imajući u vidu nemogućnost pružanja zdravstvenih usluga, obavljanja delatnosti i organizaciju procesa rada zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 10;
– postojanje naloga inspekcije za postupanje – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5;
– doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5;
– visina traženih sredstava, te odnos troškova i očekivanih rezultata – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15,
– nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5.

Detaljnije