Javni konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje realizacije programa ,,Fond za talente“

Projekti za realizaciju programa „Fond za talente“ namenjeni su afirmisanim mladim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, poboljšanja uslova za njihov rad i napredovanja.

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA
Pravo na podnošenje predloga programa imaju isključivo vaspitno-obrazovne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine
Podnosilac mora da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

USLOVI U POGLEDU PREDMETA KONKURSA
priprema i učešće mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu
stručno usavršavanje mladih talenata
poboljšanje uslova za rad i unapređivanje nastavnog procesa rada s mladim talentima u obrazovnoj ustanovi
nabavka opreme i učila neophodnih za rad s mladim talentima
studijska usavršavanja

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA
kopije stečenih diploma i nagrada mladog talenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu u jednoj ili više oblasti, kojima se dokazuje njegova dosadašnja uspešnost i kontinuitet rada;
za studente, dokument kojim se dokazuje postignut prosek iznad 8,50 na studijama;
preporuka mentora ili direktora škole;
dokumentacija koja se odnosi na projekat (planirano takmičenje ili usavršavanje) za koji se traže sredstva.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROJEKATA
postignuti dosadašnji rezultati učenika ili studenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu
nivo takmičenja za koja se potražuju sredstva
kontinuitet uspešnosti mladog talenta na takmičenjima
opšti uspeh u redovnom školovanju
prosek postignut na studijama
celishodnost predloženih metoda i aktivnosti u radu s mladim talentom
realan predlog potrebnih sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti
preporuka mentora ili relevantnog stručnjaka
aktivizam studenta u strukovnim ili studentskim organizacijama
dosadašnje promovisanje postignuća u oblasti umetnosti (koncerti, izložbe)
realan i dostižan cilj

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje po ovom konkursu iznosi 3.000.000,00 (tri miliona) dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. marta 2022. godine.
Nakon isteka roka trajanja ovog Konkursa, stručna Komisija će vrednovati podnete predloge projekata, te dostaviti pokrajinskom sekretaru predlog za finansiranje. Nakon donošenja odluke na internet stranici Sekretarijata će se objaviti spisak podnosilaca čiji su predlozi projekta odobreni. Objavljivanjem ove liste, smatraće se da su podnosioci predloga projekata koji nisu na listi, odbijeni sa zahtevom za finansiranje, te da su na ovaj način o tome obavešteni.

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na odgovarajućem obrascu koji je objavljen na internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni konkurs – Fond za talente“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Detaljnije