Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA I PREDLOGA PROJEKATA
– Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove, druge ustanove i razvojne agencije jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.
– Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata.
– Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKATA
Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike koji se odnose na neke od osam oblasti i to: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Pored navedenog, putem ovog konkursa vrši se i izbor jedne organizacije koja će vršiti monitoring pealizacije odobrenih projekata po konkursima u oblastima omladinske politike, koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Na ovaj konkursni zadatak mogu da apliciraju samo organizacije mladih i za mlade koje, pored opštih uslova, imaju i iskustva na poslovima monitoringa i evaluacije. Projektni zadaci sa izabranom organizacijom biće posebno definisani ugovorom.
Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren za projektni zadatak „monitoring i evaluaciju odobrenih projekata po Konkursu za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“ iznosi 500.000,00 dinara.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje po ovom konkursu iznosi 28.000.000,00 (dvadeset osam miliona) dinara. Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 3.000.000,00 dinara planiran je za transfere ostalim nivoima vlasti, a iznos od 25.000.000,00 dinara za dotacije nevladinim organizacijama.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. marta 2022. godine.
Nakon isteka roka trajanja ovog Konkursa, stručna Komisija će vrednovati podnete predloge projekata, te dostaviti pokrajinskom sekretaru predlog za finansiranje. Nakon donošenja odluke na internet stranici Sekretarijata će se objaviti spisak podnosilaca čiji su predlozi projekta odobreni. Objavljivanjem ove liste, smatraće se da su podnosioci predloga projekata koji nisu na listi, odbijeni sa zahtevom za finansiranje, te da su na ovaj način o tome obavešteni.

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

 

Detaljnije