Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje.
Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 155.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 60.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 220.000,00 dinara po hektaru;
za pošumljavanje mekim lišćarima i četinarima do 180.000,00 dinara po hektaru;
za pošumljavanje bagremom do 140.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 35.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 150.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za melioraciju degradiranih šuma na površinama obuhvaćenim osnovama gazdovanja šumama.

3. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 20.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja.

4. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: nabavka mašina, uređaja i opreme za rad, zalivni sistemi, izgradnja i opremanje objekata koji služe za proizvodnju sadnog materijala, uvođenje nove tehnologije i druga oprema koju komisija oceni kao prihvatljivu za rasadničku proizvodnju i sl.).

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju:

za sredstva iz tačke 1.
za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, koja za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, ili posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama, a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016. godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a finansirao ih ovaj Sekretarijat po posebnom ugovoru;
za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;
za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici šuma, ako za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;
za sredstva iz tačke 2. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine koja za predmetne šume imaju važeće osnove gazdovanja šumama u kojima su planirane uzgojne potrebe za poboljšanje stanja (konverzija, restitucija, supstitucija, rekonstrukcija – odnosno sadnja ili setva radi promene uzgojnog oblika, sanacije degradiranih ili oštećenih šuma, koja obuhvata pripremu terena, sadnju šumskih sadnica ili setvu šumskog semena).
za sredstva iz tačke 3. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine, ako je izgradnja ili rekonstrukcija predmetnih puteva planirana osnovama gazdovanja šumama;
za sredstva iz tačke 4. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik na teritoriji AP Vojvodine;

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu na istoj lokaciji i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima i ugovorima iz prethodnih godina.
Za poslove iz tačaka 1. i 2. mogu se koristiti sadnice i seme šumskih vrsta proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za tvrde i plemenite lišćare i četinare jeste 1.500 komada, za vrbu 1.000 komada, za topolu 275 komada i za bagrem 2.500 komada. Količina semena po hektaru mora biti određena navedenim planskim dokumentima.
Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz tačaka 1. i 2. koji će biti obavljeni u sezoni pošumljavanja 2022/2023. godine, a za radove iz tačke 3. započete (ili se planiraju započeti) u 2022. godini i koji će biti ugovoreni u celosti (I i II faza prema Pravilniku RS). Oprema iz tačke 4. mora biti nabavljena posle potpisivanja ugovora.
Za tačku 4. (Unapređivanje rasadničke proizvodnje) obavezno je sopstveno učešće u iznosu najmanje 20% vrednosti opreme u prijavi. Iskazana visina učešća podnosioca prijave za tačku 4. odnosi se na svu opremu navedenu u prijavi.
Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku (u posebnoj koverti). Za poslove iz tačaka 1. i 2. koji se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci „Izvod iz projekta” za svaku pojedinačnu lokaciju (ako je potrebno), dok se za tačku 3., u slučaju postojanja više lokacija od istog podnosioca, podnosi posebna prijava za svaku lokaciju. Za tačku 4. podnosi se jedna prijava za traženu opremu, pri čemu nije moguće tražiti više komada iste vrste opreme za isti rasadnik (osim ako se radi o delovima sistema za navodnjavanje i elementima ograde, kao i opremi čija je jedinična cena do 50.000,00 dinara).
Za tačke 1, 2. i 4. konkursa jedno pravno lice može podneti samo jednu prijavu na ovaj konkurs, osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu.
Za tačku 3. konkursa pravno lice može podneti više prijava, u zavisnosti od broja projekata (za svaki projekat podnosi posebnu prijavu).
Obrasce „Izvod iz projekta” i „Izvod iz projekta puta” mora popuniti i potpisati pravno lice registrovano za poslove gajenja šuma, odnosno za poslove projektovanja u šumarstvu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 2. zaključno sa 31.08.2022. godine, za tačke 3. i 4. zaključno sa 29.04.2022. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija potrebna za učešće na konkursu:
prijava na konkurs – u štampanom i elektronskom obliku;
fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun na koji će se vršiti isplata sredstava;
fotokopija potvrde o registraciji pravnog lica kod nadležnog organa;
uverenje nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza na imovinu, poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit, zaključno sa 2021. godinom.

Posebna dokumentacija za svaku pojedinačnu tačku, koja se dostavlja uz osnovnu dokumentaciju:

– Za sredstva iz tačke 1:
1.1. za pošumljavanje državnog zemljišta:
za zemljište koje je osnovama gazdovanja šumama planirano za pošumljavanje – obrazac „Lokacije po OGŠ“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava);
za zemljište koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama – obrazac „Lokacije po KO“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela sa istim elementima projekta, sa podacima prenetim iz izvođačkih projekata i projekata pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta).
1.2. za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica:
ugovor pravnog lica ili preduzetnika sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege, zaključen 2022. godine;
kopiju važeće lične karte (sa adresom stanovanja) ili podaci očitane elektronske lične karte lica s kojim je potpisan ugovor;
potvrdu nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza na imovinu i poreza na dobit, zaključno sa 2021. godinom za lice s kojim je potpisan ugovor (original, ne stariji od 30 dana), odnosno potvrdu da su na drugi način regulisane obaveze (reprogram duga);
obrazac „Lokacije po KO“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela sa istim elementima projekta);
izvod iz lista nepokretnosti za predmetno zemljište (original, ne stariji od 30 dana, bez tereta i ograničenja);
kopiju katastarskog plana za predmetne parcele (može fotokopija);
fotokopiju saglasnosti za promenu namene zemljišta koju je izdao nadležni organ (ako je reč o obradivom poljoprivrednom zemljištu);
ako na predmetnim parcelama postoji suvlasništvo, odnosno obim udela vlasništva nije 1/1, potrebna ja overena pismena saglasnost za prijavu na konkurs i pošumljavanje zemljišta i to od svih suvlasnika na ime jednog od suvlasnika, kao i druga gorenavedena dokumentacija (lična karta i poresko uverenje) koja se odnosi na suvlasnike.
1.3. za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica:
obrazac „Lokacije po OGŠ“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava);

Za sredstva iz tačke 2:
obrazac „Lokacije po OGŠ“ (spisak površina za melioraciju sa traženim iznosima sredstava);

Za sredstva iz tačke 3:
obrazac „Izvod iz projekta puta“;
kartu dela gazdinske jedinice u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost trase svakog pojedinačnog puta (1:10.000);
kopija odluke organa upravljanja o prihvatanju projekta navedenog puta.
u slučajevima kada put jednim delom trase prolazi kroz zemljište drugih korisnika ili sopstvenika, podnosilac prijave na konkurs mora priložiti ugovor ili saglasnost o izgradnji i korišćenju puta s tim korisnikom ili sopstvenikom zemljišta.
Korisnik je u obavezi da u vezi sa radovima obezbedi svu tehničku dokumentaciju i sve neophodne dozvole od nadležnih organa, u skladu sa relevantnim propisima, navede ih u obrascu „Izvod iz projekta puta“ i dostavi ih na uvid po eventualnom zahtevu sekretarijata.

Za sredstva iz tačke 4:
obrazloženje potrebe nabavke opreme i očekivanih efekata unapređivanja proizvodnje sa opisom načina realizacije (u slobodnoj formi);
obrazac „Spisak opreme“ (sa traženim iznosima sredstava);
predračun za sve stavke opreme navedene u obrascu „Spisak opreme“;
fotokopija rešenja iz registra matičnjaka i šumskih rasadnika za svaki rasadnik za koji se traži oprema;
fotokopija prijave za vršenje kontrole proizvodnje šumskog sadnog materijala za tekuću godinu za svaki rasadnik za koji se traži oprema.

Podnosilac prijave nije u obavezi da dostavi dokumentaciju iz odeljka Posebna dokumentacija pod tačkom 1.2. alineja 2,5 i 6, shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje).

Uz prijave za tačke 1. (osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica), 2. i 3, potrebno je posedovati programe i projekate u skladu s Pravilnikom RS, koji mogu naknadno biti traženi na uvid i koji se – po donošenju odluke o dodeli sredstava – vraćaju podnosiocu prijave. Odgovarajući obrasci uz prijavu sadrže izjavu o posedovanju ovih programa i projekata.
Uz prijavu za tačku 4. kojom se traži bušenje bunara potrebno je priložiti važeću građevinsku dozvolu i rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda, ako je ta dokumentacija obavezna prema relevantnim propisima.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno izvrši uvid u plansku dokumentaciju i stanje na terenu pre dodele sredstava.

7. POSTUPAK ODLUČIVANJA PO PRIJAVAMA

Postupak odlučivanja po prijavama ustanovljen je u skladu s Pravilnikom o sprovođenjeu konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a na osnovu kojeg je donet Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu, objavljenim na sajtu Sekretarijata i u „Službenom listu AP Vojvodine”.
Prispele prijave razmatraće komisija koju je imenovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Komisija), po završetku roka za podnošenje prijava.
Komisija neće razmatrati:
• neblagovremene prijave
• nedozvoljene prijave
• prijave podnete od strane neovlašćenog lica

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na osnovu predloga odluke od strane Komisije.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno u slučaju izvršenja ugovornih obaveza.
2. Sredstva dodeljena po ovom konkursu isplaćuju se na posebne namenske račune (840-…) otvorene kod Uprave za trezor.
3. Za sve tačke konkursa dinamika isplate je avansno 70% od prihvatljivog iznosa nakon potpisivanja ugovora, a preostali deo po prijemu radova i konačnom obračunu na osnovu obima izvršenja i jedinične cene (za tačke 1, 2. i 3.), odnosno po sprovedenoj nabavci opreme (za tačku 4.). Sve isplate izvršiće se u skladu sa prilivom sredstava u budžet APV.
4. Korisnik sredstava u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava.
5. Korisnik sredstava dužan je u sprovođenju ugovornih obaveza postupati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
6. Pravdanje dodeljenih sredstava se ne može vršiti putem lizinga, asignacije, kompenzacije, cesije ili na drugi način koji predstavlja regulisanje dugovanja.
7. U slučaju nabavke opreme iz tačke 4., podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019).
8. U slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u roku koji bude određen ugovorom, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave se mogu podneti poštom u zatvorenoj koverti s naznakom „Konkurs za Budžetski fond za šume 2022” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili lično u Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade na istoj adresi (radnim danom 9-14 časova).
Dokumentacija se predaje u sledećim formatima:
– prijava na konkurs i navedeni prateći obrasci – u štampanom i elektronskom obliku;
– ostala dokumentacija – u štampanom obliku;

Dokumentacija u elektronskom obliku predaje se u Excel-formatu na priloženom CD-u ili na imejl-adresu nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs, a prema uputstvu koje je dato uz obrasce objavljene sa ovim konkursom na sajtu Sekretarijata.
Konkursna dokumentacija se ne vraća, osim dokumentacije za koju je konkursom propisano da se donosi na uvid.

10. KONTAKT I DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/488-1852.

11. INFORMACIJE O PREUZIMANJU ELEKTRONSKE FORME PRIJAVA I OBRAZACA

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

 

Detaljnije