Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva ap vojvodine za 2022. godinu

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 35.250.000,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

U ukupnom iznosu do 35.250.000,00 dinara sufinansiraće se:
Nabavka opreme za korisnike lovišta (terenska vozila, uređaja za osmatranje i monitoring divljači – spektiva, službene radne uniforme za lovočuvarsku i stručnu službu, optičkih nišana za službeno oružje korisnika lovišta i čamaca sa vanbrodskim motorom za osmatranje i monitoring divljači na vodenim površinama, u iznosu do 27.750.000,00 dinara i to za:
2a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:
 novo ili polovno terensko vozilo do 850.000,00 dinara, s tim da polovno terensko vozilo, ne može biti starije od 11 godina.
 spektive, sa zaštitom od vode i zamagljivanja, otpornost na niske temperature do 200.000,00 dinara po jednom uređaju,
 službene radne uniforme za lovočuvarsku i stručnu službu u iznosu do 80.000,00 dinara po jednom lovočuvaru i jednom stručnom licu (tamno zelene, odnosno maslinasto zelene boje i to: kapa ili kačket, košulja, pantalone, džemper, jakna i čizme).
 optički nišan za službeno oružje korisnika lovišta u iznosu do 120.000,00 dinara po jednom optičkom nišanu
 čamca sa vanbrodskim motorom za osmatranje i monitoring divljači na vodenim površinama lovišta u iznosu do 770.000,00 dinara po jednom čamcu sa vanbrodskim motorom, odnosno do ukupnog iznosa od 2.300.000,00 dinara.
2b) Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini, do 100 %, u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
2c) Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodine, do 100 %, u iznosu do 5.500.000,00 dinara.

6. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta, privredna društva i udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

7. USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornoih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz prethodnih godina, kao i da za istu namenu i za istu lokaciju u prethodnih 5 godina, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine, i to :
– za sredstva iz tačake 2a.) – korisnici lovišta i registrovana pravna lica koja se bave pružanjem usluga stručne i lovočuvarske službe sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, osim korisnika lovišta posebne namene i korisnika lovnih revira, koji mogu konkurisati za nabavku čamca sa vanbrodskim motorom za osmatranje i monitoring divljači na vodenim površinama lovišta posebne namene.
– za sredstva iz tačke 2b.) – privredna društva, registrovana za obavljanje delatnosti lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
– za sredstva iz tačke 2c.) – udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovani radi ostvarivanja opštih i zajedničkih ciljeva u oblasti lovstva, sa teritorije AP Vojvodine.

8. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 21.02.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA KORISNIKE LOVIŠTA – TERENSKOG VOZILA

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske i srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2021/2022

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za nabavku terenskog vozila za korisnike lovišta u AP Vojvodini – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima (korisnik više lovišta), predračun prodavca vozila sa iskazanim načinom kupovine vozila (isplata na račun dobavljača vozila u celosti, kredit ili lizing) ili predugovor sa kopijom saobraćajne dozvole za nabavku polovnog terenskog vozila, koje ne može biti starije od 11 godina, a za najviše jedno terensko vozilo po korisniku lovišta.

a. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE SPEKTIVA – UREĐAJA ZA OSMATRANJE DIVLJAČI, SA ZAŠTITOM OD VODE I ZAMAGLJIVANJA I OTPORNOST NA NISKE TEMPERATURE

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske, srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2021/2022.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za nabavku spektiva – uređaja za osmatranje divljači, sa zaštitom od vode i zamagljivanja, otpornost na niske temperature – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima, predračun prodavca opreme, kratki opis monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), a za najviše jedan uređaj po lovištu.

b. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME – SLUŽBENE RADNE UNIFORME ZA LOVOČUVARSKU I STRUČNU SLUŽBU

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske, srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2021/2022.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za nabavku službene radne uniforme za lovočuvarsku i stručnu službu – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom, kopuju licence Lovačke komore Srbije za zaposleno stručno lice i lovočuvara i predračun prodavca opreme sa obaveznom deklaracijom proizvoda (boja, vodootpornost, vetrootpornost, izdržljivost, impregniranost, prozračnost i dr.)..
– fotokopija ugovora o obavljanju stručnih poslova u gazdovanju lovištem i/ili lovočuvarskih poslova sa pravnim licem registrovanim za obavljanje tih poslova, kopuju licence Lovačke komore Srbije i predračun prodavca opreme sa obaveznom deklaracijom proizvoda (boja, vodootpornost, vetrootpornost, izdržljivost, impregniranost, prozračnost i dr.). i to za najviše jedno lovište u kojem pravna lica sa licencom pružaju usluge stručnih poslova u gazdovanju lovištem i lovočuvarskih poslova.

v. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPTIČKIH NIŠANA ZA SLUŽBENO ORUŽJE KORISNIKA LOVIŠTA

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije jelenske, srneće divljači i divlje svinje za lovnu sezonu 2021/2022.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za nabavku optičkih nišana za službeno oružje korisnika lovišta – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima, predračun prodavca opreme, dokaz o registraciji službenog oružja, kratak opis monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), a za najviše jedan uređaj po lovištu.

g. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2a) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE ČAMCA SA VANBRODSKIM MOTOROM ZA OSMATRANJE I MONITORING DIVLJAČI NA VODENIM POVRŠINAMA LOVIŠTA

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. fotokopija – izvod lovne osnove lovišta za deo koji se na dinamiku populacije i planiranog odstrela pernate divljači za lovnu sezonu 2021/2022.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. i 3. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za nabavku čamca sa vanbrodskim motorom za osmatranje i monitoring divljači na vodenim površinama lovišta – fotokopija ugovora o radu sa zaposlenim stručnim licem i lovočuvarom ili zaposlenim lovočuvarima, predračun prodavca opreme, kratak opis monitoringa sa očekivanim rezultatima sprovođenja monitoringa, izrađenog od strane licenciranog lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1 ili 2), a za najviše jedan čamac sa vanbrodskim motorom po lovištu.

đ. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2b) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) FINANSIRANJE ISTRAŽIVANJA REALNOG PRIRASTA ZECA U AP VOJVODINI

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. dokaz o registraciji privrednog društva za delatnost lovstva s teritorije AP Vojvodine.

Dokumentacija navedena pod rednim brojem 2. podnosioci prijava nisu u obavezi da dostave ovom organu već će biti pribavljno u skladu sa članom 9. Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini – kratak opis istraživanja na koji se konkuriše sa specifikacijom troškova i kopijama licenci zaposlenih stručnih lica (licenca Lovačke komore Srbije – vrsta 1).

e. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TAČKU 2c) DRUGE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM O DIVLJAČI I LOVSTVU (TAČKA III PODTAČKA 2. PROGRAMA) – FINANSIRANJE IZRADE I REALIZACIJE PROJEKTA PROMOCIJE LOVSTVA U AP VOJVODINI – ADAPTACIJA I OPREMANJE EDUKATIVNOG CENTRA LOVSTVA SA IZLOŽBENOM POSTAVKOM

1. prijava na konkurs;
2. fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
3. dokaz o registraciji udruženja lovaca – lovačkog saveza, radi ostvarivanja opštih i zajedničkih ciljeva u oblasti lovstva.

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sledeće:
– za izradu i realizacije projekta realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini, sa sedištem na području AP Vojvodine, izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana); izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu, dokaz nadležnog organa da se na predmetnom objektu može realizovati projekat rekonstrukcije objekta, investiciono-tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant, predračun izvođača radova, uverenje da nije pokrenut postupka stečaja i/ili likvidacije nad pravnim licem podnosiocem prijave i uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2021. godinu i opis istraživanja na koji se konkuriše sa specifikacijom troškova.

9. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnika o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u AP Vojvodini za 2022. godinu.

10. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Sredstva iz tačke 2a. dodeljuju se za sufinansiranje odabranih programa i projekata biće isplaćena u visini do 100% od iznosa prihvaćenog projektom, nakon potpisivanja ugovora, osim za nabavku terenskih vozila i čamaca sa vanbrodskim motorom za osmatranje i monitoring divljači na vodenim površinama gde će sredstva biti isplaćena u visini do 100% od iznosa prihvaćenog projektom i dostavljanja registrovane blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, radi obezbeđenja povraćaja avansa.

Sredstva iz tačke 2b. i 2c. dodeljuju se za sufinansiranje odabranih programa i projekata biće isplaćena u visini do 100% od iznosa prihvaćenog projektom, nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem, radi obezbeđenja povraćaja avansa.

Prava i obaveze korisnika sredstava u realizaciji programa i projekata, regulisaće se ugovorom.

Korisnici sredstava, nakon završetka projekta dostavljaju sledeću dokumentaciju:

Za tačku 2a.

• Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu, nabavci ili istraživanju;
• fotokopije računa;
• fotokopije izvoda banke o plaćanju računa.

Zapisnik o završetku radova vršiće nadležni sektor inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Za tačku 2b.

• Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu, nabavci ili istraživanju;
• Štampani i elektronski izveštaj o izvršenom istraživanju (za istraživačke projekte).

Za tačku 2c.

• Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
• Original račun;
• Original izvod banke o plaćanju računa;
• Rešenje o imenovanju nadzornog organa s kopijom licence;
• Rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova s kopijom licence;
• Original privremene i okonačne situacije, koju su overili odgovorni izvođač radova, nadzorni organ i investitor;
• Original ili kopiju građevinskog dnevnika, koji su overili izvođač radova, nadzorni organ i investitor;
• Original ili kopiju obračunskog lista građevinske knjige, koji su overili odgovorni izvođač radova, nadzorni organ i investitor;

11. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave popunjene na računaru sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2022. GODINU“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

12. KONTAKT
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

13. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije