Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2022. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr.zakon i 47/18), kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma. Za projekte navedene pod a), b) i v), u skladu sa članom 41. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 17/19), turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma potrebno je da imaju usvojen godišnji plan rada i plan promotivnih aktivnosti na koji prethodnu saglasnost daje Turistička organizacija Srbije.

Projekti treba da obezbeđuju sledeće:
a) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
v) edukacija i treninzi u turizmu;
g) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva;
d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;
e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, plaže, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v), može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), i z) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može, takođe, da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Rok: Zavisi od namene.

Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i v) mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž) i z), na telefon: 011/3139685.

Detaljnije