Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Aktivna mera zapošljavanja stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi sticanja radnog iskustva u struci.
Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Stručna praksa sprovodi se u skladu sa zakonom i Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu.

II NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za finansiranje stručne prakse najboljih diplomiranih studenata fakulteta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ).
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ( u daljem tekstu: Sekretarijat) finansira meru stručne prakse u trajanju od 12 meseci.
Najbolji diplomirani student fakulteta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini (u daljem takstu: Angažovano lice), koji se stručno osposobljava treba da ispunjava sledeće uslove:
• da se vodi kao nezaposleno lice na evidenciji NSZ:
• ima završene osnovne akademske studije u obimu 240 ESPB,
• da poseduje dokaz koji izdaje fakultet, a kojim se potvrđuje da je najbolji student koji je diplomirao u školskoj 2020/21 godin i
• nema radnog iskustva u struci.

Tokom trajanja stručne prakse Angažovanim licima vrši se:
1. isplata sredstava u ukupnom mesečnom iznosu od 60.000,00 dinara, na ime novčane naknade i troškova prevoza i
2. obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Sredstva su obezbeđena u budžetu AP Vojvodine na razdelu16, pozicija Program 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, 4641 – tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

III PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji mere stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: Poslodavac).
Uslovi koje treba da ispunjava Poslodavac su:
• da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog (mentora) koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i Angažovano lice.

• da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Pre uključivanja u meru, NSZ vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za Angažovano lice.

IV PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
• popunjen obrazac zahteva koji se preuzima sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs
• fotokopija rešenja podnosioca zahteva, odnosno Poslodavca o upisu u nadležni registar,
• kadrovski kapacitet za stručno osposobljavanje lica – potvrda o kvalifikacijama mentora.

Kriterijumi za ocenu podnetih zahteva propisani su Pravilnikom o dodeli sredstava za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 2020/21 godini.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca, odnosno Poslodavca.
Način podnošenja zahteva
Poslodavac podnosi zahtev Sekretarijatu putem pošte ili na pisarnici pokrajinskih organa, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs.

V DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o sprovođenju stručne prakse donosi Sekretarijat, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenja zahteva.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama (u daljem tekstu:Ugovor) zaključuju Sekretarijat, NSZ, Poslodavac i Angažovano lice.
Rok za zaključenje Ugovora je najaksnije 15 dana od dana donošenja odluke.
U roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora, Poslodavac je dužan da zaključi Ugovor o stučnom osposobljavanju sa Angažovanim licem.
Datum početka sprovođenja mere stručne prakse mora biti u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka, a odrediće se Ugovorom o stučnom osposobljavanju zaključenim između Poslodavca i Angažovanog lica.

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da:
• stručno osposobljava Angažovano lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
• dostavlja Sekretarijatu izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom o stručnom osposobljavanju;
• izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi;
• omogući Sekretarijatu i NSZ kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
• obavesti Sekretarijat i NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju Ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o meri stručne prakse mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj telefona 0800 021 027, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.

Javni poziv je otvoren do 03.12.2021. godine.

Detaljnije