Javni poziv za raspodelu sredstava

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za raspodelu sredstava

Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu podnetih prijava koje sadrže predloge projekata podnetih za određene namene u ukupnom iznosu od 140.000.000,00 dinara.

1. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. Navedeni projekti se mogu podneti za: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave (objekti škola, predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, kulture, sportskih objekata i dr.), pribavljanje u svojinu nepokretnosti; radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru; radovi na objektima pijaca i radovi na sanaciji lokalnih mostova.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• u kojoj meri podneti projekti doprinose ostvarivanju izvornih i poverenih poslova i ciljeva održivog razvoja jedinice lokalne samouprave i rodne ravnopravnosti;
• spremnost projekta za realizaciju, u smislu prethodno obezbeđene i dostavljene projektne dokumentacije (izdata građevinska dozvola, akt nadležnog organa na osnovu kojeg započinje izvođenje radova na projektu za koji je podnet zahtev, zaključen ugovor, specifikacija radova i dokumentacija koja se odnosi na sprovedene postupke javne nabavke koji su prethodili zaključivanju ugovora);
• stanje već započetih projekata na osnovu dostavljenih izveštaja nadzornog organa, koji sadrži podatke o ukupnoj finansijskoj, odnosno ugovorenoj vrednosti projekta, roku u kom se predviđa završetak projekata, u kojoj fazi realizacije se nalaze projekti, količinu i vrstu izvedenih radova, neophodna sredstva za realizaciju započetih projekata sa specifikacijom radova;
• spremnosti jedinica lokalne samouprave za sufinasiranje projekta;
• opravdanost i održivost projekta, sa stanovišta poboljšanja životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz prijavu za dodelu sredstava:
• pravilno popunjen Obrazac za namenu 1;
• izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave za sredstva planirana za realizaciju projekta, odnosno izjava gradonačelnika/predsednika o sredstvima koja će se obezbediti za finansiranje projekta;
• projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu).

Uz projekat za izvođenje dostavlja se sledeća dokumentacija u elektronskom formatu na CD, USB ili WeTransfer-om:

• skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
• uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova i akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava.
Sva navedena dokumentacija dostavlja se složena po redosledu:
• projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na projekat;
• izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
• izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Uz potrebnu dokumentaciju može se dostaviti i druga dokumentacija koja doprinosi ili prikazuje efekat podnetog zahteva na poboljšanje poslovnog okruženja (Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju – BFC/Business Friendly Certification, povećanje zapošljavanja i dr.).

2. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• uticaj pružanja pomoći na povećanje efikasnosti pružanja usluga građanima i privrede;
• ciljevi razvoja elektronske uprave;
• potrebu za podizanjem postojećeg nivoa tehničko-informatičke i prostorne opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
• kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz prijavu za dodelu sredstava:

• pravilno popunjen Obrazac za namenu 2;
• elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume sa predračunom/specifikacijom opreme za koju se planira nabavka;
• izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave za sredstva planirana za realizaciju projekta, odnosno izjava gradonačelnika/predsednika o sredstvima koja će se obezbediti za finansiranje projekta.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističnik i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• opravdanost projekta u cilju organizovanja i održavanja važnih događaja, kulturnih, sportkih, turističkih i drugih manifestacija za samu jedinicu lokalne samouprave;
• opravdanost potrebe za finansiranjem adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz prijavu za dodelu sredstava:
• pravilno popunjen Obrazac za namenu 3;
• Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
• finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranjem adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom (pristupne rampe);
• izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave za sredstva planirana za realizaciju projekta, odnosno izjava gradonačelnika/predsednika o sredstvima koja će se obezbediti za finansiranje projekta;

Dok je na snazi proglašena epidemija izazvana virusom SARS-CoV-2 u predlozima projekata bi trebalo da budu predstavljeni modaliteti organizovanja manifestacija u skladu sa epidemiološkim merama koje se primenjuju.

4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
• Detaljan opis finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, odnosno elaborat sa opisom;
• ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz prijavu za dodelu sredstava:
• pravilno popunjen Obrazac za namenu 4;
• Plan finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana;
• Informacija o učestalosti rizika od elementarnih i drugih nepogoda i šteta nastalih delovanjem istih u prethodne tri godine;
• izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave za sredstva planirana za realizaciju projekta, odnosno izjava gradonačelnika/predsednika o sredstvima koja će se obezbediti za finansiranje projekta.

Svaka jedinica lokalne samouprave može da na javni poziv podnese po jednu prijavu za svaku od namena.
Jedinici lokalne samouprave se mogu odobriti sredstva za najviše dve prijave po javnom pozivu, a za različite namene.

Gradske opštine mogu podneti prijavu na javni poziv samo uz saglasnost grada koja se potvrđuje aktom gradonačelnika/ predsednika opštine.

Posebno će biti vrednovani projekti koji su od značaja za više jedinica lokalne samouprave, odnosno koji su rezultat uspostavljene međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18).

Postupak odabira prijava i način prenosa sredstava

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava utvrđuje Predlog odluke o raspodeli sredstava i dostavlja ga ministru državne uprave i lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave kojoj su sredstva dodeljena, za ostvarivanje kojih namena su sredstva dodeljena i u kom iznosu.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na veb prezentaciji Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prijava za raspodelu sredstava dostavlja se elektronskim putem na adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs na Obrascu – Obrazac br. 1-za namenu 1; Obrazac br. 2- za namenu 2, Obrazac br. 3 – za namenu 3 i Obrazac br. 4 – za namenu 4 , koji se preuzimaju na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.
Uz prijavu se, elektronskim putem, dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.
Izuzetno, ukoliko jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da prijavu i dokumentaciju pošalje elektronskom poštom, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za raspodelu sredstava“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete. Neblagovremene i nepotpune prijave za raspodelu se neće razmatrati.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz javnog poziva.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odeljenje za lokalnu samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Detaljnije