Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA RASPISUJE

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2021. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2021. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini dodeliće ukupno 150.400.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini i Odlukom o izmenama i dopuni Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini („Službeni list APV”, broj 04/21 i 43/21).
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.
Korisnici sredstava dodeljenih po ovom javnom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 30. juna 2022. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini, po ovom javnom konkursu, dodeliće ukupno 60.400.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti namenjenih za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite:

­ dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
­ odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva iz člana 2. Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini i Odluke o izmenama i dopuni Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini („Službeni list APV”, b(„Službeni list APV”, broj 04/21 i 43/21),), u visini od 60.400.000,00 dinara mogu se dodeliti ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a namenjena su za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite.
Na konkursu ne mogu učestvovati indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada i privredni subjekti.”
Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).
Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.
Prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave od strane subjekata koji nisu predviđeni konkursom), neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Kurir“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a najkasnije do 23.oktobra 2021. godine.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Komisija procenjuje i vrednuje dodelom odgovarajućeg broja bodova, prema sledećim kriterijumima:

1. Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 40 bodova):
– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– potencijal održivosti i nadgradnje projekta (do 10 bodova).

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 30 bodova):
– doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti socijalne zaštite;
– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava za realizaciju aktivnosti (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs primenom kriterijuma iz člana 9. ove odluke, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Nakon odlučivanja po podnetim prigovorima, komisija sačinjava predlog konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs, koja se objavljuje na internet stranici pomenutog sekretarijata i dostavlja pokrajinskom sekretaru radi odlučivanja o dodeli i visini sredstava.

O dodeli sredstava i visini sredstava, rešenjem koje je konačno, odlučuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u roku od 30 dana od dana objavljivanja predloga konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs.

Sekretarijat i korisnik sredstava, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet finansiranja – projekat, rok za realizaciju ugovora, iznos sredstava, obaveze u slučaju nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno neizvršenja ugovornih obaveza i drugo.

Rešenje o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400;

Detaljnije