Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog obrazovanja i okvira kvalifikacija u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog obrazovanja i okvira kvalifikacija u Republici Srbiji

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog obrazovanja i okvira kvalifikacija u Republici Srbiji koje realizuju udruženja (u daljem tekstu: javni konkurs), u okviru kojih će se promovisati Nacionalni model dualnog obrazovanja Republike Srbije, Master plan implementacije Zakona o dualnom obrazovanju u Srbiji odnosno strateški dokument koji podržava proces planiranja reformskih procesa dualnog obrazovanja, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije sa pratećim aktima, kao i karijerno vođenje i savetovanje i celoživotno učenje, u periodu trajanja projekta, odnosno 6 meseci od potpisivanja ugovora o realizaciji.

2. Ciljevi javnog konkursa: razvijanje koncepta i realizacija informativno-obrazovnih radionica za učenike, studente, škole i poslodavce na različite teme koje se tiču dualnog obrazovanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija, razvijanje koncepta i realizacija okruglih stolova o dualnom obrazovanju i facilitiranje njima, razvijanje koncepta i organizacija konferencije posvećene dualnom obrazovanju, podrška u pripremi stručnog promotivnog materijala u vezi sa implementacijom dualnog obrazovanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija RS u skladu sa terminologijom svojstvenoj sistemu NOKS na srpskom i engleskom jeziku, realizacija navedenih aktivnosti u 6 upravnih okruga sa po minimum 5 gradova i opština Srbije, medijska podrška o realizovanim promotivnim aktivnostima.

3. Prioritetne oblasti u kojima je planirana finansijska podrška:
– Razvoj i unapređivanje Nacionalnog modela dualnog obrazovanja;
– Promocija dualnog modela studija u visokom obrazovanju u zemlji i regionu
– Obezbeđivanje vidljivosti Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije i novih usvojenih podzakonskih akata (Registar NOKS, PPU, veza između kvalifikacija i zanimanja, KLASNOKS, unapređivanje neformalnog obrazovanja odraslih)
– Promocija Master plana implementacije Zakona o dualnom obrazovanju u Srbiji

4. Učesnici konkursa mogu biti:
Udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja, razvoja stručnog i dualnog obrazovanja, celoživotnog učenja i okvira kvalifikacija).

5. Udruženja – učesnici konkursa obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni konkurs, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica udruženja (Obrazac br. 1);
2) Plan realizacije promotivnih aktivnosti koji sadrži okvirni plan realizacije i spisak promotivnih aktivnosti;
3) Fotokopiju rešenja i odluku o osnivanju udruženja (iz Agencije za privredne registre i overenu fotokopiju izvoda iz statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i stručnog i dualnog obrazovanja, celoživotnog učenja kao omogućavanja obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim oblastima života i rada i okvira kvalifikacija)
4) Listu relevantnih referenci kojim se dokazuje iskustvo u saradnji sa relevantnim nacionalnim partnerima, institucijama i poslodavcima u oblasti stručnog obrazovanja/osposobljavanja, učenja kroz rad i celoživotnog učenja, uz izjavu odgovornog lica pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispravnosti podataka unetih u prijavu;
5) Spisak o realizovanim projektima koji su podrazumevali saradnju sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim partnerima u oblasti stručnog, dualnog obrazovanja (učenja kroz rad) i celoživotnog učenja u Republici Srbiji, sa izjavom odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću;
6) Radne biografije stručnog kadra, tima za obavljanje aktivnosti predviđenih javnim konkursom;
7) Referentna lista o organizovanju prethodnih konferencija iz oblasti stručnog, dualnog obrazovanja (učenja kroz rad) i celoživotnog učenja, a u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

 

Detaljnije