Pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama

Konkursi

montgomery-county-fairFONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje zahteva od strane organizacija poljoprivrednih proizvođača za pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža poziva udruženja i zadruge poljoprivrednih proizvođača da podnesu zahteve za pokrivanje troškova putovanja organizovanih poseta poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu. Fond obezbeđuje sredstva u skladu sa finansijskim mogućnostima Fonda do utroška sredstava predviđenih za tu namenu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 400. 000,00 dinara.

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti:
– predračun troškova prevoza izdat od strane firme koja vrši prevoz poljoprivrednika,
– poziv, obaveštenje ili plakat o sajmu, izložbi ili manifestaciji koja želi da se poseti.
– izjava organizatora sa popisanim imenima učesnika koji žele da organizovano putuju na naznačenu manifestaciju.

Nakon posete o roku od 5 dana treba predati Upravnom oboru Fonda:
– listu učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda,
– fotografije sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Način podnošenja prijava:
– obrazac „Prijava za posete poljoprivrednim manifestacijama“ može se preuzeti u Opštinskoj upravi Kanjiža u kancelariji broj 21.
– popunjen obrazac prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, najkasnije 5 dana pre putovanja putem pošte na adresu:
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KANjIŽA, Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „JAVNI POZIV – POSETA SAJMOVIMA“ i „NE OTVARATI“
ili lično u Uslužnom centru na šalteru br. 7. ili u kancelariji broj 21. na I spratu Gradske kuće.

Konkurs i kompletna dokumentacija se objavljuje na veb-stranici: www.kanjiza.rs. Prijava i izjava o putovanju je sastavni deo javnog poziva.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

U Prijavi zatraženi iznos za pokrivanje troškova odobrava Upravni odbor Fonda u formi zaključka, a koji dostavlja podnosiocu zahteva u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva. Odobreni iznos prenosi se na žiro račun firme za prevoz u roku od 5 dana od dana podnošenja računa firme za prevoz, liste učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda i fotografija sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 303.

Link