Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 3/21 (u daljem tekstu: Javni poziv)

U okviru realizacije Uredbe, koju sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo), u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Takođe, članom 27. st. 1. i 2. Pravilnika propisano je da se sredstvima podsticaja finansiraju programi energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i da taj program sadrži mere energetske efikasnosti koje će biti obuhvaćene pojedinačnim projektima energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a u cilju unapređenja njihove energetske karakteristike, a članom 30. Pravilnika utvrđeno je da se sredstva podsticaja za finansiranje programa iz člana 27. Pravilnika, odobravaju putem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

Na osnovu iznetih odredbi raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća (u daljem tekstu: Program), koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U skladu sa članom 35. stav 1. Pravilnika finansiranje Programa odobrava se aktom Ministarstva.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 27. stav 3. Pravilnika:
1) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe;
2) izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem:

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Ministarstva za realizaciju Programa iznose 50.000.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo za finansiranje Programa po JLS iznosi do 100% planiranih budžetskih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 5.000.000 dinara po JLS

Udeo u finansiranju pojedinačnih projekata energetske sanacije porodičnih kuća, koji čine Program, od strane građana je minimalno 50%, a subvencionisani deo sredstava podsticaja do 50% pokrivaju JLS i Ministarstvo.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Pojam prijave označava dokumente iz odeljka IV. Javnog poziva.

III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA
Podnosilac prijave – opština ili grad na Javni poziv može konkurisati sa jednim Programom.
Gradska opština na Javni poziv može konkurisati sa jednim Programom.
Ako Podnosilac prijave dostavi više Programa od predviđenih, dostavljena prijava/e neće biti razmatrana/e.
Podnosilac prijave mora da ima opredeljena sredstva u budžetu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti iz odeljka I. Javnog poziva.
Podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera.(samo za gradove i opštine, izuzev gradskih opština)

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE
Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) Prijavni obrazac (Prilog 1);

2) popunjeni obrazac Programa (Prilog 2);

3) izvod iz budžeta za tekuću fiskalnu godinu sa opredeljenim sredstvima za sufinansiranje mera energetske efikasnosti iz odeljka I. Javnog poziva;

4) izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 3).

Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku.

Prijava se ne vraća podnosiocu.
Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice, u kom slučaju se podnosi pismeno punomoćje.

V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike, link:
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi  i sadrži:

  • Kompletan tekst Javnog poziva,
  • Prilog 1 – Prijavni obrazac,
  • Prilog 2 – Obrazac Programa,
  • Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja Programa,
  • Prilog 4 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave.

VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR
Kriterijumi za izbor su:
1) spremnost Programa za realizaciju;
2) procenat učešća u finansiranju programa;
3) prethodna iskustva u sprovođenju aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru.
4) razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14);

Ako dve ili više prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava koja ima više bodova po kriterijumu procenat učešća u finansiranju programa. Ukoliko i po tom kriterijumu prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava sa većim procentom budžeta opredeljenim za realizaciju mera unapređenja energetske efikasnosti.

VII. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, JP 3/21– NE OTVARATI“.
na adresu:
Ministarstvo rudarstva i energetike
Nemanjina 22 – 26
11000 Beograd – Savski Venac
Pak Broj 3306

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 1. oktobra 2021. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:
E-mail: fondpaneli@mre.gov.rs
Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

VIII. NEUREDNA PRIJAVA
Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.
U slučaju da u prijavi nedostaje kompakt disk ili USB memorijski stik ili na kompakt disku ili USB memorijskom stiku nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva, Ministarstvo obaveštava Podnosioca prijave u kom će roku, koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Ministarstva, dostaviti kompakt disk ili USB memorijski stik sa kompletnim dokumentima. Ako prijava bude dopunjena u roku iz obaveštenja Ministarstva, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

IX. OCENA I IZBOR PROJEKATA
Ocena i izbor Programa vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom.
Ocenjivanje i izbor Programa vrši Ministarstvo na osnovu pregleda podnetih prijava.
Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.
U toku postupka ocene i izbora projekata Ministarstvo može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

X. OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PROJEKATA
Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

XI. NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA
Ministarstvo će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa Podnosiocima prijava čiji Programi budu izabrani, u skladu sa članom 36. stav 1. Pravilnika.

Podnosioci prijava iz stava 1. ovog poglavlja će pripremiti propise kojim će urediti
dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća.

Propis iz stava 2. ovog poglavlja reguliše način implementacije Programa u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave ugradnjom solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, a krajnji korisnici sredstava podsticaja su domaćinstva. Putem javnih poziva JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije, porodičnih kuća, u skladu sa propisom iz stava 2. ovog poglavlja.

Na propis JLS iz stava 2. ovog poglavlja, pre raspisivanja javnog poziva iz stava 3. ovog poglavlja, mora se pribaviti saglasnost Ministarstva.

Podnosioci prijava su dužni da Program realizuju u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora iz stava 1. ovog poglavlja.

Na postupak dodele sredstava po Javnom pozivu primenjuju se odredbe čl. 27 – 37. Pravilnika kao i odredbe, Javnog poziva.

Detaljnije