Poziv za učešće u programu „Zajednici zajedno 2021“

Konkursi

NIS

Poziv za učešće u programu „Zajednici zajedno 2021“

O programu „Zajednici zajedno“

Program „Zajednici zajedno“ od svog pokretanja 2009. godine osluškuje potrebe građana i lokalnih zajednica u kojima posluje sa ciljem osnaživanja ključnih stubova društvenog razvoja. U skladu sa tim u prethodnih 12 godina podržan je 1031 projekat i uloženo 1,4 milijarde dinara u projekte od značaja za razvoj kulture, obrazovanja i nauke, sporta, javnog zdravlja, socijalne zaštite i zaštite životne sredine.

Od osnivanja, Program je podržao sve značajne teme za unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama. Programom je tako obuhvaćena izgradnja i obnova velikog broja dečjih igrališta, unapređenje energetske efikasnosti škola, vrtića, fakulteta, saniranje brojnih sportskih objekata i nabavka sportske opreme, adaptacija ustanova kulture i objekata zdravstvene zaštite, kao i nabavka medicinske opreme. U toku prethodnog ciklusa Programa, kroz 83 projekta, značajno je unapređena digitalizacija nastavnog procesa u školama, kao i bezbednost učenika i nastavnog osoblja uvođenjem sistema za video nadzor u školske objekte.

Gradovi i opštine u kojima se ovogodišnji ciklus Programa sprovodi su: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Niš, Čačak, Zrenjanin, Pančevo, Kikinda, Kanjiža, Novi Bečej, Srbobran i Žitište.

Program „Zajednici zajedno 2021“ realizuje se uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Unapređenje životne sredine je od suštinskog značaja za razvoj i očuvanje zdravog društva i prirodnog okruženja. Savremeni način života u velikoj meri doprineo je disbalansu između urbanog i prirodnog, te je neophodno aktivno delovanje na polju ponovnog uspostavljanja ravnoteže za život u skladu sa prirodom. Pokazatelji kojima se meri zaštita životnog okruženja uključuju nivo zagađenja i emisiju CO2, potrošnju energije, potrošnju i kvalitet vode, količinu otpada i stopu reciklaže, kao i odnos prostor-zelenilo što je od izuzetnog značaja za postizanje krajnjeg cilja, a to su gradovi po meri stanovnika – zeleni gradovi.

U saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Kompanija je donela odluku da u 2021. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno“, u iznosu od 107,5 miliona dinara, usmeri na oblast zaštite životne sredine.

U skladu sa gore navedenim, ciklus programa „Zajednici zajedno“ 2021. godini ima za cilj da realizuje projekte u 12 gradova i opština u Srbiji, vodeći se nacionalnim prioritetima smanjenja zagađenja vazduha i uređenja javnih parkovskih površina na inovativan ekološki način.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe ustanova u definisanim gradovima i opštinama, kompanija NIS je tokom aprila ove godine, sprovela anketu o stanju i potrebama lokalnih zajednica i ustanova u oblasti smanjenja zagađenja, energetske efikasnosti i uređenja javnih zelenih površina.

Anekta je pokazala da ustanove zaštitu životne sredine ocenjuju kao izuzetno važnu oblast za svoje funkcionisanje. U skladu sa tim ističu da su ulaganja neophodna, a da su najveće potrebe u domenu energetske efikasnosti, posebno zamena stolarije i osvetljenja. Veoma važnom smatraju i uvođenje inovativnih ekoloških rešenja, poput panela za napajanje solarnom energijom. Lokalne samouprave naglašavaju da je od izuzetne važnosti zamena kotlova u javnim ustanovama, ali i iskazuju potrebu za uređenjem javnih parkovskih površina i povećanjem njihove funkcionalnosti u skladu sa ekološkim principima.

Šta će konkursom biti podržano?

Konkursom će biti podržane ustanove obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene ustanove, ustanove kulture, sportske ustanove i udruženja građana koja u svojim ciljevima imaju oblast zaštite životne sredine, a na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta (pogledati detaljnije rubriku Ko može biti nosilac projekta?).

Konkursom su obuhvaćena ulaganja u:
• zamenu kotlova
• energetsku efikasnost
• solarnu energiju
• uređenje javnih gradskih parkova

U užem smislu, svako od navedenih ulaganja podrazumeva sledeće:

Zamena kotlova:
• zamena postojećeg kotla na čvrsto gorivo kotlom na ekološki prihvatljivo gorivo i kotlom veće energetske efikasnosti
(napomena: za zamenu kotla potrebno je da podnosilac prijave poseduje svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole, saglasnosti, i da je ispunio sve druge zakonom određene preduslove koji prethode zameni i instalaciji kotla)

Energetska efikasnost:
• zamena dotrajale stolarije u energetski efikasniju
• fasadna izolacija (i drugi radovi kojima se stanje utroška energije svodi na minimum, npr. reparacija krova, zamena električnih instalacija, termo i hidroizolacija)
• zamena osvetljenja ekološkim i ekonomičnijim LED osvetljenjem

Solarna energija:
• uvođenje sistema solarnog napajanja i osvetljenja
• zamena dela energetskog sistema solarnim (npr. grejanje sanitarne vode)
• postavljanje solarnog krova (na ceo objekat, deo objekta, ili izdvojene pripadajuće objekte i sl.)
• osvetljenje dvorišnih površina objekata

Uređenje javnih gradskih parkova:
• uređenje javnih gradskih parkova i parkovskih površina između blokova zgrada
• uređenje parkova može da obuhvati:
(napomena: prednost će imati projekti koji obuhvataju više navedenih vrsta uređenja)

Opšti uslovi za učešće u Programu

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove poziva. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom možete se obratiti našem konsultantu na programu „Zajednici zajedno“, organizaciji Centar za razvoj liderstva na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu.

Ko može biti nosilac projekta?

Nosioci projekata mogu da budu sledeće ustanove sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni Programom „Zajednici zajedno 2021“:
1. predškolske ustanove
2. osnovne i srednje škole
3. fakulteti
4. javne ustanove kulture
5. zdravstvene ustanove
6. sportske ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava
7. mešovite kulturno-sportsko-rekreativne ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava
8. udruženja građana koja kao primarnu i/ili jednu od oblasti ostvarivanja ciljeva imaju zaštitu životne sredine i ekologiju
NAPOMENA: udruženja građana mogu da se prijave jedino u partnerstvu sa nadležnim javno-komunalnim preduzećem i uz saglasnost lokalne samouprave

Ko ne može biti nosilac projekta?

Nosioci projekata ne mogu biti:
1. ustanove koje funkcionišu kao javna preduzeća ili d.o.o.
2. privatne ustanove
3. udruženja građana koja u opštim i specifičnim ciljevima nemaju oblast zaštite životne sredine
4. sportski klubovi

Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
– aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
– aktivnosti pribavljanja dozvola, saglasnosti, priključaka i drugo
– aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
– aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
– aktivnosti usmerene ka sticanju profita
– individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, kotizacije, stipendije za učenike ili obuku zaposlenih
– isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, monografija, brošura, časopisa i slično
– aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
– kupovina zemlje ili zgrada
– kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
– kupovina vozila

Koliko projekata jedan nosilac može da prijavi?

Svaka ustanova/udruženje može da prijavi samo jedan projekat za realizaciju u 2021. godini u svojstvu nosioca projekta. Jedan projekat može obuhvatiti više vrsta ulaganja, odnosno aktivnosti predviđenih konkursom.

Informacije o prijavnoj dokumentaciji

Prijava za program „Zajednici zajedno“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:
– popunjen prijavni formular
– popunjen obrazac budžeta
– izajava o partnerstvu (ukoliko partnerska saradnja postoji)
– izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave
– saglasnost nadležnog organa i/ili lokalne samouprave za realizaciju projekta
– saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture ukoliko je objekat
kategorisan kao kulturno dobro
– popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove)
– za udruženja građana Izvod iz Agencije za privredne registre
– profakture u skladu sa predmetom projekta
– predmer i predračun za unutrašnje radove
– foto dokumentacija trenutnog stanja predmeta projekta

Profakture moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe/usluga koje su predmet projekta.
Predmer i predračun unutrašnjih radova mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.

Koliki je raspon vrednosti projekta za finansiranje?

Minimalna vrednost projekta mora biti 2.000.000 dinara, a ukupno je za gradove i opštine opredeljeno 107,5 miliona dinara, i to:

Beograd 18.000.000, Čačak 8.000.000, Kikinda 15.500.000, Srbobran 5.000.000, Novi Sad 13.500.000, Kanjiža 5.000.000, Pančevo 14.000.000, Požarevac 4.000.000, Zrenjanin 11.500.000, Žitište 4.000.000, Niš 5.000.000, Novi Bečej 4.000.000

Kontakt podaci:
Ljubica Maksimović
telefon: 060/0212260
e-mail: zajednicizajedno@nis.eu

Koji je rok za prijavu na konkurs?

Konkurs traje od 10. juna 2021. godine do 06. avgusta 2021 do 16 časova.

Rezultati će biti objavljeni do 15. septembra 2021. godine.

Koji je period realizacije projekta?

Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana objave rezultata. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata.
Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 30. juna 2022. godine.

 

Detaljnije