Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) i Strategijom upravljanja otpadom za period 2010–2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 74.986.000,00 dinara (slovima: sedamdesetčetirimilionadevetstotinaosamdesetšesthiljadadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 149/20 i 40/2021), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 4015-Prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) i gradske opštine na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);
6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka;
7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.

5) DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV

Uz Zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:
1) projekat koji sadrži:
– projektni zadatak;
– ciljeve projekta;
– opis trenutnog stanja;
– popis i opis radova i aktivnosti u cilju sprovođenja projekta;
– pregled radova i specifikaciju troškova;
– planiranu dinamiku projekta;
– priloge.

2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:
– ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koja se traže iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine;
– način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva u visini od najmanje 20% ukupnih troškova;
– finansijski pregled – specifikaciju troškova;

3) rešenje komunalnog inspektora kojim je naloženo uklanjanje deponije ili drugi dokaz u prilog neophodnosti uklanjanja deponije.

NAPOMENA: U skladu sa članom 19. Uredbe korisnik sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata, dužan je da dostavi sredstvo obezbeđenja-sopstvenu menicu sa ovlašćenjem za popunjavanje menice, kopiju depo kartona za deponovanim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje, kao i potvrdu banke o registraciji menice, kao garanciju za uredno izvršavanje obaveza, istovremeno sa potpisivanjem ugovora o finansiranju.

6) IZBOR I OCENA PROJEKATA

Izbor i ocenu projekata vrši Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs (u daljem tekstu: Komisija), ocenjivanjem kriterijuma iz tačke 4) ovog javnog konkursa.
Komisiju obrazuje posebnim rešenjem ministar zaštite životne sredine.
Komisija sačinjava preliminarnu rang listu projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva.
Preliminarna rang lista se utvrđuje u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Učesnici javnom konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne rang liste projekata u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.
Učesnik javnog konkursa može podneti primedbu Komisiji radi otklanjanja nepravilnosti u postupku bodovanja, u roku od osam dana od dana isticanja preliminarne rang liste.
Komisija razmatra primedbe u roku od 15 dana od dana njihovog prijema, posle čega podnosi ministru predlog odluke o utvrđivanju konačne rang liste.
Konačna rang lista projekata sadrži: redosled korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, broj prijave, naziv korisnika, naziv projekta i iznos odobrenih sredstava.
Konačna rang lista projekata koji ispunjavaju uslove za finansiranje odobrava se odlukom ministra u roku od osam dana od dana prijema predloga odluke iz stava 5. ovog člana.
Protiv odluke ministra iz stava 7. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.
Konačna rang lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.
Ako je odlukom o raspodeli sredstava podnosiocu zahteva dodeljen manji iznos sredstava od iznosa navedenog u zahtevu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obavesti Ministarstvo da li prihvata ponuđene uslove finansiranja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Ukoliko podnosilac zahteva ne obavesti Ministarstvo, odnosno ne prihvati ponuđene uslove finansiranja, smatraće se da je odustao od zahteva po javnom konkursu.

NAPOMENA:
Konkursna dokumentacija potpisana od strane ovlašćenog lica, dostavlja se u jednom primerku kao organizovana celina.

Neće se razmatrati/vrednovati:
– neblagovremene prijave;
– neuredne prijave;
– nepotpune prijave;
– prijave koje nisu u skladu sa odredbama ovog javnog konkursa;
– prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

7) MESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Rok za podnošenje zahteva
Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 22. junom 2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu konkurs.deponije@ekologija.gov.rs ili na telefon: 011/2600433

Izvor