Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini koji za cilj imaju da se očuvaju površine i funkcije zemljišta kao prirodnog resursa i da se spreče ili otklone štetne promene u zemljištu koje mogu da nastanu ili su nastale kao posledica:
1) erozionih procesa;
2) smanjenja sadržaja organske materije u zemljištu;
3) zakišeljavanja (acidifikacija), zaslanjivanja (salinizacija) i alkalizacije
zemljišta;
4) sabijanja zemljišta, klizišta i odrona;
5) požara i hemijskih udesa;
6) zagađenja (nastalog usled emisijaiz tačkastih i difuznih izvora, hemijskog
zagađenja i dr.).

Realizcija projekata može obuhvati ispitivanje i praćenje stanja i kvaliteta
zemljišta, mere sanacije, remedijacije i rekultivacije, kao i druge mere i radove
kojima se sprečavaju ili uklanjaju štetni uticaji na kvalitet i stanje zemljišta kao
prirodnog resursa koje su nastale kao posledice gore navedenih aktivnosti.

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne
samouprave (gradovi i opštine) i gradske opštine na teritoriji Republike
Srbije.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 27. majom 2021. godine.
Način dostavljanja dokumentacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu
konkurs.zemljiste@ekologija.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-433

Detaljnije