Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2021. godini
144-401-5679/2021-03

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
• za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
• za obavljanje delatnosti pod šifrom – 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 66.12 ili 92.0;
• ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
• ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Sekretarijata ili Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
1. zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
2. dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
3. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana po unapred definisanim kriterijumima. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Konačnu odluku o dodeli Subvencije, na osnovu Predloga direktora Filijala NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje, donosi pokrajinski sekretar za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar).

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva kojem je odobrena subvencija (u daljem tekstu: Korisnik sredstava), u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju Subvencije, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kog se vrši isplata Subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
• fotokopija rešenja o PIB-u;
• fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje;
• dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
• fotokopija lične karte korisnika sredstava;
• fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
• pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.
• sredstvo obezbeđenja: dve blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Lice može registrovati delatnost nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava dužan je da:
1. otpočne obavljanje registrovane delatnosti najkasnije do datuma potpisivanja ugovora;
2. registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, u ugovorenom periodu od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
3. namenski utroši sredstva, odnosno dostavi dokaze o redovnom izmirenju poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci od početka obavljanja delatnosti i
4. obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povrćaj sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom se podnosi , u tri primerka, isključivo na obrascu koji se može preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i NSZ www.nsz.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom se dostavlja na adresu nadležne organizacione jedinice Filijale NSZ prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte.

Nepotpuni, neblagovremeni i nedopušteni zahtevi neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionim jedinicama Filijale NSZ ili na broj telefona 0800 021 027, svakog radnog dana od 09 do 15 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 20. maj 2021. godine.

Izvor