Јavni konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji Аutonomne pokrajine Вojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Јavni konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji Аutonomne pokrajine Вojvodine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2021. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.
Uzimajući u obzir kraj finansijske perspektive EU 2014 – 2020, tekuće pripreme za novi finansijski period, kao i obavezu usklađivanja dokumentacije na nacionalnom i sub-nacionalnom nivou, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru ovog konkursa sufinansiraće izradu, odnosno izmene i dopune planova razvoja jedinica lokalnih samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Planovi razvoja treba da budu usvojeni od strane skupština lokalnih samouprava. Planovi razvoja jedinica lokalnih samouprava imaju period od najmanje 7 godina i moraju biti usaglašeni sa Planom razvoja AP Vojvodine.
Ovim konkursom neće biti finansirane druge aktivnosti poput revizije postojećih planskih dokumenata (strategija razvoja, sektorske strategije, akcionih planova i dr.), kao ni izrada drugih planskih dokumenata (prostornih planova, urbanističkih planova i dr.).

I.
Sredstva za konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/20) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti postupka pripreme i izrade planova razvoja, odnosno izmena i dopuna već usvojenih planova razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Najviši iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi iznosi 1.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac prijave iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.

II.
Uslovi za učešće na konkursu
1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije zaključeni sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2. Podnosioci prijava su jedinice lokalne samouprave i kao takve konkurišu samostalno.
3. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
4. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan.
6. Na koverti mora da stoji naziv „KONKURS za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine“, adresa podnosioca prijave i tekst: „Ne otvarati“
7. Prijave se dostavljaju na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad,
ili predajom prijave na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine.
8. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.
9. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
10. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće konačno rešenje o dodeli sredstava. Rezultati konkursa biće objavljeni na veb stranici: www.region.vojvodina.gov.rs.
11. Ukoliko sredstva budu odobrena, podnosilac prijave zaključuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na imejl adresu: marijana.rakic@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Detaljnije