JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI

Konkursi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI

1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

U okviru programa istraživanja, biće realizovani projekti čiji je cilj unapređivanje i razvoj stručne, istraživačke, umetničke ili obrazovne delatnosti.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 7.600.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 500.000,00 dinara.

2. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs je otvoren od 26. marta do 26. aprila 2021. godine.

4. Prijavu s predlogom projekta podnose registrovane visoke škole strukovnih studija, registrovane na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, uz saglasnost nastavno-stručnog veća.

Ukoliko realizacija projekta podrazumeva učešće više institucija, uz prijavu se dostavlja saglasnost nastavno-stručnih veća svih učesnica na projektu.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže dvanaest meseci.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine ”, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Danijel Dragosavljević
broj telefona: 021/487 4074
imejl: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije.