Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture uvodi novu kategoriju, kojom se omogućava i pokrivanje određenih troškova koji se odnose na produkciju i pripremu umetničkih sadržaja i dela, za potrebe učešća umetnika iz Republike Srbije na međunarodnim on-line festivalima, stručnim skupovima, galerijama/postavkama i drugim vidovima on-line prezentacija u virtuelnom prostoru, u organizaciji inostranih partnera.

CILj KONKURSA

Cilj Konkursa za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini (u daljem tekstu „Konkurs – E-Mobilnost 2021“) je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz e-mobilnost umetničkih sadržaja i dela i mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije, pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (međunarodni skupovi, festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.), kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

PREDMET KONKURSA

Predmet „Konkursa – E-Mobilnost 2021“ je sufinansiranje:

I. E – mobilnost umetnika i profesionalaca u oblasti kulturnog nasleđa, savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija – troškova izrade i produkcije umetničkih sadržaja i dela, u cilju promocije novih formi međunarodne saradnjekoje se odvijaju u formi on-line mobilnosti u oblasti kulture i umetnosti:

Troškovi pripreme i produkcije umetničkih sadržaja i dela (npr. dizajn, grafička obrada, prevod, titlovanje, izrada pdf. brošura, i sl.) – u cilju, prezentacije i promocije umetničkih dela, programa i projekata u virtuelnom prostoru – na različitim nosačima audio-vizuelnih sadržaja, za potrebe učešća umetnika iz Srbije na međunarodnim on-line konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, radionicama, festivalima, on-line galerijama/postavkama i dr. vidovima on-line prezentacije/promocije u organizaciji inostranih partnera, koji se realizuju od dana objavljivanja konkursa do 31. decembra 2021. godine – u iznosu do 150.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs je otvoren od 27. februara do 29. aprila 2021. godine.

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na „Konkurs – E-Mobilnost 2021“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: mobilnost@kultura.gov.rs i na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije