Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20) i to: za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 91.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 63.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 20.000.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 3.000.000,00 dinara i za predškolske ustanove 5.000.000,00 dinara).
Sredstva se ne dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje izvođenja radova izgradnje i dogradnje.
Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po

Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine su:
1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika i zaposlenih koji koriste objekte;
2. značaj realizacije projekta za obezbeđivanje kvalitetnih uslova za izvođenje vaspitno-obrazovnog rada;
3. finansijska opravdanost projekta;
4. održivost projekta;
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta;
6. aktivnosti koje su preduzete u cilju realizacije projekta;
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta.

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, podnosilac prijave treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.
Priložen predmer i predračun radova treba da bude sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva podnosiocu prijave prenositi nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.
Podnosilac prijave, koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.
U slučaju podnošenja prijave sa sufinansiranjem radova, sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti.

Nakon dodele sredstava po Konkursu, Korisnik će biti dužan da:

  • potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Sekretarijatom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
  • sprovede odgovarajući postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 91/19);
  • angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
  • se u svemu pridržava Uputstva za realizaciju ugovora o dodeli novčanih sredstava iz budžeta APV za 2021.godinu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 10.02.2021.godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
A) ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKATA
1. kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova (u slučaju da je vlasnik objekta na kome se izvode radovi AP Vojvodina, a ustanova nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova);
2. kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (u slučaju da je vlasnik objekta na kome se izvode radovi AP Vojvodina, ustanove koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova);
3. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);
4. u slučaju sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi).

B) ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKATA
1. fotokopiju akta izdatog od strane organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, kojim se potvrđuje da je predmetna vrsta radova u priloženom predmeru i predračunu radova tekuće održavanje objekta odnosno za koje ne izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20);
2. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);
3. u slučaju sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 10.03.2021. godine.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4036 i 021/ 487 4614.

 

Detaljnije