Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke) na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda od voća i povrća (uključujući i pečurke), opremu za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

2. VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno 25.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.
Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ‒ do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon
01.01.2021.godine.

3. NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

304.5.3.1 nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

304.5.3.2 nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

304.5.3.3 nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;

304.5.3.4 nabavka nove opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda (uključujući i pečurke).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. Preduzetnik – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. pravno lice:
– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora imati urađen poslovni plan – ekonomsku održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 1.200.000,00 dinara;
4. podnosilac prijave i vlasnik objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa moraju regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31.12.2020. godine;
5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2020. godinom za
podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020. godinu;
7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu
člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11, 99/11, 83/14,
5/15, 44/18, 95/18 I 91/19) ;
10. da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
11. podnosilac prijave mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju
konkuriše;
12. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
13. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;
14. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se
uređuje računovodstvo.

6. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

1. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.03.2021. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 14 časova.

Detaljnije