Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji će biti realizovani od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) koji će biti realizovani od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: Unapređenje muzičkog života i razvoj publike u Republici finansiranjem projekata u oblasti muzike

Prioriteti konkursa su:
• Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike;
• Koncertne serije ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;
• Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• Projekti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;
• Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi:
• Muzički festivali i manifestacije – 1.000.000,00 dinara
• Koncertne serije – 900.000,00 dinara
• Majstorski seminari, radionice i takmičenja – 250.000,00 dinara
• Projekti izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva – 250.000,00 dinara
• Pojedinačni projekti – 300.000,00 dinara.

Napomena: za konkursnu prijavu u okviru koncertnih serija, neophodna su najmanje tri koncerta.
Sufinansiranje pojedinačnog koncerta nije predmet konkursa, osim u sklopu pojedinačnih projekata, kojima se obeležavaju jubileji.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

Kriterijumi za izbor projekata:
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prilikom razmatranja projekta u obzir će se uzeti i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.
Neće se uzimati u obzir projekti sa izraženim komercijalnim potencijalom, projekti prevashodno turističkog karaktera, estradne manifestacije, projekti koji uključuju promociju jela ili pića i ostali projekti u kojima muzički segment programski i koncepcijski nije tretiran kao osnova projekta.

Konkursni rok:
Konkurs je otvoren od 25. januara do 24. februara 2021. godine.

Način prijavljivanja:
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

Važne napomene:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte koji će se realizovati u periodu od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka. Sredstva se dodeljuju za realizaciju konkretnog projekta, tako da nije moguće naknadno vršiti promenu podnosioca projekta i korisnika sredstava, kao i naknadno predložiti bilo koji drugi projekat za sufinansiranje kao zamenu za izabrani projekat.

2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti javnost i podnosioce prijava o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Detaljnije